Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

JAZYKY A LINGVISTIKA

Dva pivá alebo dve pivá?

Medzi často nesprávne používané výrazy patrí tvar číslovky dva/dve pri spojení s podstatným menom. Ako správne skloňovať číslovku dva? Pri spojení s neživotnými podstatnými menami mužského rodu sa táto číslovka používa v tvare dva. Dva stroje, dva hrnce, dva domy, dva párky, dva decilitre, dva poháre. Pri životnom mužskom rode, samozrejme, používame tvar „dvaja“: Dvaja vojaci, dvaja chlapci. V ostatných prípadoch, teda v ženskom a strednom rode, sa používa pre túto číslovku tvar...

Slová s písmenom ä

Slová v ktorých sa vyskytuje samohláska ä. V slovenskom jazyku sa samohláska ä vyskytuje iba v slovách po spoluhláskach b, m, p, v. Po b: bábä, bábätko, holúbä, holúbätko, žriebä, žriebätko, žriebätá. Po m: mäkký, mäknúť, mäkučký, mäso, mäsový, mäsiar, pamäť, pamätný, smäd, smädný, mäta, mätový, zmätok, mädliť, odmäk, pamätihodnosť, pamätník, Demänovská, najmä. Po p: päť, pätnásť, päťdesiat, pätina, päsť, pästiar, päta, opäť, späť, napätie, napätý, chlápä, opätok, podpätok, pätník, púpä, vypäť,...

sama, sami, samo, same, samý, samá, samé, samí
Ako správne používať zámená sama, sami, samo, same, samý, samá, samé, samí? Zámenom sám (sama, samo) označujeme čokoľvek osamotené, oddelené, samostatné. Zostal som sám. Chlapec sa sám priznal. Zostala som sama. Anglicko zostalo na bojovom poli samo. Dieťa samo od seba dopytuje sa. Dieťa bolo doma samo. Mláďa tu zostalo samo. Dieťa sa po ulici pohybovalo samo. Urobilo...

častice
Slovenský jazyk, častice. Častice sú neohybný a neplnovýznamový slovný druh, ktorým podávateľ nadväzuje na kontext alebo na situáciu, a pritom vyjadruje svoj vzťah k vecnému obsahu výpovede. Inými slovami povedané, častice sú slová, ktorými hovoriaci nadväzuje na známy text alebo situáciu, pričom vyjadruje svoj postoj k tomu, o čom hovorí. Častice nám slúžia na: 1. vyjadrenie...