Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

FILOZOFIA

Prirodzené právo a renesančná filozofia

prof. PhDr. Josef Tvrdý

Dátum uverejnenia na stránke: 20.07.2021

Renesančná doba, ktorá jak svojimi novými hospodárskymi podmienkami, tak i novými kultúrnymi ideálmi znemožňovala staré právne názory, bola nútená hľadať v antike ideál práva hodiaceho sa lepšie hodiace pre vtedajšiu dobu a našla ho v stoickom pojme prirodzeného práva. Stredovek poznal síce tiež tento pojem, avšak spojoval ho vždy s náboženskými ideálmi, zatiaľ čo v renesancii sa ho po prvý raz používa v čisto svetskom význame. Najväčší ohlas dodal tomuto pojmu znamenitý právnik Hugo Grotius (1583-1645), ktorý vo svojom spise „De jure belli et...

Vznik gréckej filozofie

prof. PhDr. Josef Tvrdý

Dátum uverejnenia na stránke: 20.07.2021

Filozofia u Grékov vznikla v siedmom storočí pred našim letopočtom a im prináleží zásluha, že vytvorili nie len pojem filozofie, ale rozlíšili ho od iných predmetov a tiež od príbuzných pojmov (ako je náboženstvo) a dali mu zvláštne meno (filozofia = láska k múdrosti). Gréci po prvý raz začali skúmať svet bez ohľadu na teologické a mystické predstavy, zachované tradíciou a tým založili filozofiu, ktorej podstatným znakom je myslenie založené na rozume (racionalita). V Ázii, obzvlášť v Indii, síce nájdeme síce filozofické myšlienky, analogické gréckej...

Filozofia v druhej polovici devätnásteho storočia

PhDr. Gustav Lindner

03.07.2021

V devätnástom storočí sa už zlatý vek filozofie dávno minul. Meno filozofie stratilo lesk, ktorým sa skvelo za dôb Platónových alebo Kantových, a nie je možné popierať, že niekdajšia kráľovná vied je v očiach doby devätnásteho storočia často diskriminovaná. Príčina toho je však hlavne v samotnej filozofii, najmä v takzvanej filozofii špekulatívnej,...

Helenizmus

prof. PhDr. Emanuel Rádl

03.07.2021

Nie je možné presne označiť, kedy začína národný život upadať. Niektoré jeho prejavy ešte dlho rastú, akoby boli plné zdravia, iné sa aspoň dlho držia, nadávajúc poznať, že prekročili vrchol. Červ, ktorý na tele národa hlodá, býva ukrytý hlboko, a obzvlášť súčasníci o ňom nevedia. Kedy začal úpadok klasickej vzdelanosti? Bol vznik gréckej filozofie...

Počiatky anglickej filozofie

prof. PhDr. Emanuel Rádl

03.07.2021

Dávno pred tým, než bola ustanovená novodobá experimentálna prírodoveda a než prehovoril F. Bacon a J. Locke, začali sa na pôde dnešnej Anglie rysovať základy empirického poňatia sveta. Zdá sa, že politika a náboženstvo mali na kryštalizovanie tejto nálady podstatný vplyv. Vieme, ako sa v Paríži začalo vplyvom aristotelizmu a averroizmu...

Sedem mudrcov

prof. PhDr. František Drtina

08.12.2020

Dá sa povedať, že grécka filozofia bola samostatná a vzápätí univerzálna, opierajúc sa o vlastné duševné nadanie a rozumovú dispozíciu gréckeho národa. Pomery hospodárske, obchodné, kultúrne, nedostatok náboženskej dogmatiky a cirkevnej organizácie aj živý etický zmysel, vzápätí prebudený v gréckom národe, to všetko vytvorilo priaznivé...

Filozofia

PhDr. Tomáš Trnka

25.08.2020

Záhada, aký zmysel má život, čo som, prečo žijem, trápi viac či menej všetkých ľudí. Ale filozofa tieto otázky trápia oveľa viac. Odpočívaš niekde na okraji lesa a dívaš sa na oblohu. A náhle si uvedomíš, že sa dívaš na desivé, hrozné nekonečno bez konca. Čo je človek voči nemu? A premýšľaš a tvoje myšlienky sa zastavia, zdá sa ti, vžiješ sa do...

Aristoteles

Aristoteles

25.08.2020

Ohľadom pamäti je potrebné povedať, čo to je a ako má byť vysvetlený jej výskyt a ku ktorej (449b) časti duše táto afekcia a spomínanie patrí. Nie sú to totiž ľudia, ktorý sú dobrí v pamätaní a ktorí v spomínaní. Skôr sú väčšinou pomalí ľudia lepší v pamätaní, zatiaľ čo rýchli a učenlivý sú lepší v spomínaní. Najprv teda je...

Sokrates

Platon

25.08.2020

Sokrates: Zdravím ťa, Ione! Odkiaľ si k nám zavítal za terajšej doby? Či z domova alebo z Efezu? Ion: Ani odtiaľ, ani odtiaľ, Sokrate, ale z Epidauru zo slávnosti konanej na česť Asklepiovu. Sokrates: Čo vari Epiduarci konajú bohu na počesť i súťaž rapsódov? Ion: Pravdaže, ako i súťaž ostatného umenia hudobného...

Priestor, čas a hmota

Oto Zapletal

25.08.2020

Táto téma svojím obsahom spadá jak do filozofie tak i do astrofyziky a kozmológie. Záleží z ktorého uhla pohľadu sa na tento problém pozeráme. Na laika pôsobí veta o nemožnosti samostatnej existencie času bez hmoty a priestoru, alebo priestoru bez hmoty a času ako nejaká dogma, ktorú astrofyzici a kozmológovia často opakujú...

Tomáš Akvinský

Oto Zapletal

10.08.2020

Problém pravdy je jednou z najstarších otázok filozofie, možno povedať, že je pravdepodobne taký starý ako sama filozofia. Absolútna pravda je niečo k čomu sa síce stále môžeme približovať ale nikdy to nedosiahneme. Pre človeka je absolútna pravda nedosiahnuteľná, podľa náboženských predstáv je poznania...