Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Živočíchy a ich význam v prírode


Autor textu a fotografií: Oto Zapletal

Každý živočích je svojim spôsobom prispôsobený na život v istom druhu životného prostredia.

Napríklad morské ryby, veľryby, chobotnice a medúzy žijú v slaných vodách morí a oceánov. Sladkovodné ryby žijú v sladkých vodách riek, jazier a rybníkov.

Okrem toho sú živočíchy prispôsobené k životu na určitom stanovišti, pretože tam najskôr nájdu potravu, úkryt a podmienky pre rast a vývoj mláďat. Na stanovišti živočíšne druhy nežijú osamotene, ale vytvárajú spolu s ostatnými druhmi živočíšne spoločenstvo.


Každý živočích má v prírode svoj význam, aj motýľ.

Každý živočích má v prírode svoj význam, aj motýľ.


Živočíšne spoločenstvo lesa je tvorené živočíchmi, ktoré žijú v lese. Po lese poletujú rôzne motýle, muchy, komáre, čmele, osy a včely. Medzi stromami majú napnuté siete pavúky. Pod kôrou stromov žijú lykožrúty. V korunách stromov hniezdia rôzne druhy vtákov. Po pôde v lese lezú slimáky a slizniaky, pobehujú mravce a bystrušky, plazia sa hady a slepúchy. V lese žijú aj vlci, líšky, kuny, rysy, srny a mnoho iných zvierat.

Ďalšie spoločenstvá živočíchov sú na lúke, na poli, v močiari, v jazere, atď. Veľmi rozmanité spoločenstvá živočíchov sú v moriach a oceánoch.

Živočíchy v spoločenstvách žijú vo vzájomných vzťahoch. Spevavé vtáky sa živia hmyzom pričom oni samé sa stávajú korisťou dravcov. V dôsledku týchto vzťahov je v spoločenstve vytvorená rovnováha. Ak sa jeden živočíšny druh premnoží, napríklad hraboše, tak živočíšny druh, ktorý sa nimi živý, sovy, má dostatok potravy pre seba i svoje mláďatá a rýchlo sa rozmnožia. Tým sa dosiahne toho, že hrabošov ubudne.

Spoločenstvá tiež uľahčujú živočíchom získavanie potravy alebo partnerov na párenie.

Niekedy dôjde ku narušeniu rovnováhy v spoločenstve tým, že sa do spoločenstva dostane živočíšny druh ktorý v ňom nemá prirodzených nepriateľov. Potom môže dôjsť k jeho premnoženiu. Typickým príkladom sú potkany v Európe. Tie sa dostali do Európy na lodiach z Ázie. Na európskom kontinente ale nemajú prirodzeného nepriateľa, a tak ich musia pravidelne hubiť (deratizovať) ľudia, lebo sústavne dochádza ku ich premnoženiu. Podobným prípadom je aj premnoženie králikov v Austrálii.

Živočíchy obvykle žijú v skupinách, vytvárajú svorky, kŕdle, húfy, roje, klany, a hmyz niekedy vytvára takzvané hmyzie štáty. Skupiny živočíchov môžu mať rozličnú veľkosť, tak napríklad sťahovavé vtáky bývajú pokope vo veľkých kŕdľoch niekoľko týždňov, podenky tvoria svadobné roje len na niekoľko hodín. Iné živočích môžu vytvárať skupiny v ktorých žijú celý život, napríklad ryby, zebry, slony atď. Život v skupine zvyšuje bezpečnosť jednotlivých živočíchov. Skupinu živočíchov je aj oveľa ťažšie prekvapiť, pretože na náznaky nebezpečenstva striehne viacero jedincov, ktorí v prípade ohrozenia upozornia ostatných. Predátori majú taktiež problém oddeliť skupinu od jednotlivca.

Mnoho živočíchov má v prírode osobitý význam, tak napríklad včely, osy a čmele opeľujú rastliny, dážďovky zúrodňujú pôdu, vtáky rozširujú semena rastlín. Mnohé druhy hmyzu požierajú odumretú hmotu a vo svojich telách ju pretvárajú do znovu použiteľných látok v prírode.

Niektoré živočíchy však prenášajú pôvodcov nákazlivých chorôb, a tým ohrozujú zdravie ľudí a ostatných živočíchov. Ide najmä o kliešte, muchy, komáre, vši a blchy.

Potom sú tu živočíchy, ktoré poškodzujú poľnohospodársky pestované rastliny, napríklad pásavka zemiaková, slimák, chrúst, hraboš atď. Niekedy je ale problém jednoznačne určiť, či je živočích v danom prostredí užitočný alebo škodlivý. Treba si uvedomiť, že človek vysádza monokultúry, ktoré sú ideálnym priestorom pre premnoženie niektorých živočíšnych druhov. Preto aj pri ochrane prírody musíme inak posudzovať život živočíchov v prirodzenom prostredí neovplyvneným človekom, a inak monokultúry vysadené človekom. Príkladom je premnoženie lykožrúta v smrekových lesoch.


Kačica divá - samček (káčer)

Kačica divá - samček (káčer).