SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Slovenský jazyk – ČasticeSlovenský jazykČastice sú neohybný a neplnovýznamový slovný druh, ktorým podávateľ nadväzuje na kontext alebo na situáciu, a pritom vyjadruje svoj vzťah k vecnému obsahu výpovede.

Inými slovami povedané, častice sú slová, ktorými hovoriaci nadväzuje na známy text alebo situáciu, pričom vyjadruje svoj postoj k tomu, o čom hovorí.

Častice nám slúžia na:
1. vyjadrenie istoty či neistoty o platnosti obsahu vety
2. zdôraznenie výrazov, ktoré hovoriaci považuje za dôležité.

Častice vo vete nie sú vetnými členmi.

Častice sa využívajú na zjemnenie a uhladenie prejavu, najčastejšie sa vyskytujú v dialógoch a umeleckej próze a najmenej sa vyskytujú v náučnom a odbornom štýle.

Typickými časticami sú napríklad slová áno, nie, kiež, nech, vraj a pod.

Problémom pri určovaní častíc je v tom, že väčšina slov, ktoré v určitom kontexte fungujú ako častice, v iných kontextoch fungujú ako iné slovné druhy (spojky, predložky, citoslovcia, príslovky, prídavné mená, podstatné mená, zámená, číslovky, slovesá).

Pri pravopise častíc musíme presne rozlíšiť, kedy je slovo časticou, kedy spojkou, kedy príslovkou, a tak ďalej. Častica dodáva významový odtienok, nerozširuje vetu o ďalší vetný člen.

Spojka spája dve vety.
Častica, na rozdiel od príslovky, nerozvíja prísudok vo vete.


Slovo „hoci“ môže byť aj časticou a aj spojkou.

Slovo „hoci“ ako častica:
Zahoď hoci aj knihu.
Zober si hoci všetky veci.

Slovo „hoci“ ako spojka:
Prišiel, hoci nezavolal vopred.
Ostal, hoci mohol odísť.


Slovo „aby“ môže byť aj časticou a aj spojkou.
Slovo aby ako častica:
Len aby to urobil.
Len aby prišiel.

Slovo „aby“ ako spojka:
Zavolaj mu, aby prišiel.
Povedz im, aby si napísali úlohu.


Slovo „dobre“ môže byť aj časticou a aj príslovkou.

Slovo „dobre“ ako častica:
Dobre, zajtra prídeme.
Dobre, dnes ti to pošlem.
Dobre, stretneme sa o hodinu.

Slovo „dobre“ ako príslovka:
Naučíme sa dobre.
Spravíme to dobre, neboj sa.
Prídeme dobre, uvidíš.


Častice delíme na uvádzacie a vytyčovacie.

Uvádzacie častice

Stoja na začiatku výpovede:
1. pripájacie : a, ale, i, no, .....

Príklad:
A so mnou to neskúsiš?

2. pobádacie : aby, kiež, ....

Príklad:
Aby si nezaspal!


Vytyčovacie častice

Zdôrazňujú vetný člen, pri ktorom stoja.
Nadväzujú na kontext, vyjadrujú sa k obsahu vety, vytyčujú, zdôrazňujú nasledujúce slovo, hodnotia a vysvetľujú obsah povedaného.

1. vysvetľovacie : ako, aspoň, ako,...

Príklad:
Aspoň keby nepršalo.

2. hodnotiace : asi, akiste, sotva, ...

Príklad:
Sotva som to spravil.

3. zdôrazňovacie: áno, nie, najmä, predovšetkým, ....

Príklady:
Predovšetkým si dávajte pozor.


Písanie čiarky pri časticiach

Hodnotiace častice sa vyčleňujú čiarkami, ak sa nimi vyjadruje postoj hovoriaceho k obsahu celej výpovede.
Inak povedané, tie častice, ktoré hodnotia povedané alebo bližšie vysvetľujú povedané sa oddeľujú od vety čiarkou.

Príklady:
Bohužiaľ, teraz sa musíme rozlúčiť.
Tohtoročná úroda pšenice bola, chvalabohu, nad všetko očakávanie.
Listiny sú, prirodzene, písané v rozličných jazykoch.
Poklesky netreba zamlčiavať, zaiste.
Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie.

Hodnotiace častice sa oddeľujú čiarkami aj vtedy, keď stoja tesne za spájacím výrazom.

Príklady:
Všetci prídeme, ak, pravda, budeme zdraví.
Prišla aj matka, ktorá, žiaľ, o tom ešte nevedela.

Hodnotiace častice a oddeľujú čiarkou aj za spojkou a.

Príklad:
Žiaci sa pripravia ešte večer a, prirodzene, všetci prídu na čas.
Tie častice, ktoré sa vzťahujú iba na jeden vetný člen, sa čiarkami nevyčleňujú.

Príklady:
Chodil som tam veru často.
Iste bude mať z teba radosť.
Hádam nebudeš taký zlý.
Bol zrejme veľmi vzrušený.
Počasie sa vari už umúdri.


Písanie častíc:

Častice, ktoré píšeme ako jedno slovo:
1. častice so zdôrazňovacím –že: veruže, isteže, ibaže, ešteže.
2. častice so zdôrazňovacím –by: kdežeby, kdeby, čožeby, kiežby,
3. častice zo slovies a slovesných spojení: bodaj, nebodaj, môžbyť, nedajbože,
4. častice z prísloviek: takmer, žiaľ, žiaľbohu, akiste,
5. častice z predložkových spojení: dokonca, dozaista, beztak, napríklad.

Častice, ktoré píšeme oddelene:
čím skôr, ešteže čo, koniec koncov, tak-tak, už aj, veď už teda, čo i len, ešte aj len.


Častice:

Slovenský jazyk - častice
SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved