SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

Kto je debil, imbecil a idiot?

Oto Zapletal

21. 6. 2022

Staršia psychiatrická terminológia označovala duševnú zaostalosť termínom oligofrénia. V súčasnej psychiatrickej terminológii bol nahradený termínom mentálna retardácia.

Oligofrénia sa delí na debilitu, imbecilitu, idiotiu.

Debilita, imbecilita, a idiotia sú staršie psychiatrické termíny pre označenie stupňov mentálnej zaostalosti pacienta.

Debilita:

Ľahká duševná zaostalosť, je najľahšou formou duševnej zaostalosti. Rozsah IQ je od 50 do 69. Veľa dospelých ľudí s ľahkou duševnou zaostalosťou je schopných pracovať, udržiavať dobré spoločenské vzťahy a byť prospešnými spoločnosti. Dospelí jedinci dosahujú mentálny vek 9 až 12 ročných detí. Osoba trpiaca týmto stupňom zaostalosti sa v staršej psychiatrickej terminológii označuje ako debil.Imbecilita:

Stredný stupeň duševnej zaostalosti, rozsah IQ je od 36 do 51. Dospelí jedinci dosahujú mentálny vek 6 ročných detí. Je mimoriadne ťažké dosiahnuť u týchto jedincov aspoň základnej gramotnosti. Osoba trpiaca týmto stupňom zaostalosti sa v staršej psychiatrickej terminológii označuje ako imbecil.Idiotia:

Hlboká duševná zaostalosť, je najťažšou formou duševnej zaostalosti. Takto postihnutý jedinci sú nevzdelateľní a vyžadujú sústavnú starostlivosť. Svetová zdravotnícka organizácia podľa vlastného triedenia mentálnej retardácie označuje stav za idiotiu ak je u jedinca IQ nižšie ako 35, pričom v rozmedzí IQ 20–35 ide o idiotiu jednoduchú, pri IQ nižšom ako 20 o idiotiu ťažkú. Osoba trpiaca týmto stupňom zaostalosti sa v staršej psychiatrickej terminológii označuje ako idiot.Moderná psychiatria v súčasnej dobe slová debil, imbecil a idiot nepoužíva najmä z dôvodu ich pejoratívneho významu a nahrádza ich označením ľahká, stredná, ťažká a hlboká mentálna retardácia alebo zaostalosť. Ešte dávnejšie sa výraz idiotia používal ako synonymum pre duševnú zaostalosť vôbec. Slovo idiot je odvodené z latinského idiota, idiotes, ktoré je zas odvodené z gréckeho idiótés, čo znamená prostý človek, laik, osoba bez odborných schopností. Pôvodne sa používalo v mestských štátoch antického Grécka na označenie ľudí starajúcich sa iba o vlastné záujmy a ignorujúcich potreby komunity.

imbecil

Mikrocefalický imbecil vo veku 33 rokov a jeho mozog.