SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Je parapsychológia skutočnou vedou?
Autor: Oto Zapletal

Dátum: 2. jun 2020


Môžeme zaradiť parapsychológiu medzi skutočné vedy?
Často sa diskutuje o tom, či je parapsychológia vedou, mnoho vedcov označuje parapsychológiu za kontroverznú vedu alebo dokonca za pavedu. Iní vedci zas tvrdia, že parapsychológia je rovnaká veda ako ostatné vedy.

Ak chceme odpovedať na túto otázku musíme sa najprv pozrieť na základné rozdelenie vied.

Vedy delíme na exaktné vedy (tzv. tvrdé vedy) a spoločenské vedy (niekedy nazývané ako kultúrne vedy).

Exaktné vedy sú: matematika, fyzika, chémia, biológia, technické vedy, lekárske vedy, atď.

V matematike tvrdenia dokazujeme prostredníctvom matematických dôkazov, v ostatných exaktných vedách tvrdenia dokazujeme opakovateľným experimentom. Skupina vedcov v laboratóriu niečo objaví, ale na to aby tento objav bol uznaný je potrebné aby bol zopakovaný v inom laboratóriu za tých istých podmienok.

Spoločenské vedy sú: filozofia, ekonómia, psychológia, právo, teológia, historické vedy, literárne vedy, hudobné vedy, atď.

V týchto vedách obvykle nie je možné tvrdenia dokázať overiteľným experimentom.

Ekonómia väčšinou svoje tvrdenia overuje metódami matematickej štatistiky.

V spoločenských vedách sa za vedecké tvrdenie často pokladá tvrdenie vzniknuté na základe konsenzu (zhody) väčšiny vedcov v danom odbore, čo ale nutne nemusí znamenať, že takéto tvrdenie je pravdivé. Za zmienku stojí jeden príklad. Slovenskí a maďarskí historici sa nedokážu zhodnúť na spoločnom výklade spoločných dejín. Pričom stanovisko maďarských a slovenských historikov je postavené na domácom konsenze týchto historikov.

Takže kam môžeme parapsychológiu zaradiť?

Medzi exaktné vedy určite nie, parapsychológia jednoznačne nie je vedou ktorej tvrdenia je možné overiť opakovaným experimentom.

Parapsychológia ale celkom dobre zapadá do kategórie spoločenských vied. Drtivá väčšina vedcov pracujúca v parapsychologickom výskume má spoločenskovedné alebo lekárske vysokoškolské vzdelanie.

Pre skeptikov kladiem otázku, je teológia skutočnou vedou? Teologické fakulty fungujú na slávnych univerzitách, pričom existencia Boha je podobne kontroverzná otázka, akou je predmet parapsychologického výskumu.

O tom, že teológia je vedou nie sú pochybnosti.

Teologické fakulty ale vychovávajú kňazov, ktorí majú uplatnenie v reálnom živote. Parapsychológovia by ale uplatnenie v praxi zrejme nenašli.

Hlavným problémom parapsychológie je, že nemá výsledky použiteľné v praxi. A bez prakticky využiteľných výsledkov nastáva problém s financovaním, a bez peňazí sa vedecký výskum robiť nedá.

Parapsychológia stále prešľapuje na mieste, a jediné na čo sa zmôže, je dokumentácia javov, ktoré zatiaľ súčasné exaktné vedy nedokážu vysvetliť alebo ich popierajú. Parapsychológovia sa niekedy snažia tieto javy aj vysvetliť, ale svoje tvrdenia nie sú schopný dokázať v overiteľnom experimente.

Parapsychológia má navyše silných odporcov a kritikov vo vedeckých kruhoch, ktorý existenciu paranormálnych javov popierajú úplne. Ale treba si uvedomiť, že napríklad mnoho vedcov v 70 rokoch minulého storočia popieralo aj existenciu guľového blesku, o ktorom dnes nijaký seriózny vedec nepochybuje. Guľový blesk vtedajšia veda nedokázala vysvetliť a preto mnoho vedcov jeho existenciu popieralo.

Výskum parapsychológie sa prevádza v približne 30 rôznych krajinách a množstvo univerzít na celom svete pracuje na akademických parapsychologických programoch.
Medzi ne napíklad patrí:
Oddelenie pre výskum vedomia a transpersonálnej psychológie na Liverpoolskej univerzite Johna Mooresa
Centrum pre štúdium anomálnych psychologických javov na University of Northampton
Oddelenie pre výskum anomalistickej psychológie na Goldsmiths College v Londýne
Koestlerova parapsychologická jednotka na Univerzite v Edinburghu
Projekt SOPHIA na arizonskej univerzite
V Nemecku sa parapsychologický výskum v súčasnosti vykonáva tiež v Inštitúte pre hraničné oblasti psychológie a psychohygieny (IGPP) a tiež v Parapsychologickom poradenskom stredisku vo Freiburgu, ktoré je financované štátom. Centrum parapsychologického poradenstva ponúka poradenské služby ľuďom, ktorí tvrdia, že majú nezvyčajné, paranormálne, okultné či nevysvetliteľné problémy a skúsenosti.

V parapsychológii podobne ako v právnych vedách veľkú úlohu hrá svedectvo, výpovede účastníkov záhadného javu. Parapsychologické javy sa objavujú a zas bez stopy miznú.

Od staroveku až po súčasnosť boli vo všetkých epochách a v najrôznorodejších kultúrach a regiónoch sveta zapisované javy, ako je telepatia, jasnovidectvo, predpovedanie, strašenie a psychokinéza; zatiaľ čo sa nezdá, že by zohrávali úlohu vek, úroveň vzdelania a sociálne postavenie. Tieto javy sú zrejme založené na objektívnych, ale nám ešte neznámych vlastnostiach reality. V tejto možnej jednotnosti historickej, kultúrnej, geografickej a osobnej skúsenosti vidíme, že parapsychologické javy nie sú zrejme iba výmysly, ktoré boli vytvorené a odovzdané iba prostredníctvom mýtu a tradície, ktorým objektívna realita nezodpovedá, ale individuálnymi naozajstnými skúsenosťami jednotlivcov s objektívnymi aj keď nám neznámymi vlastnosťami reality.

Som presvedčený, že pokrok v parapsychológii je nemysliteľný bez výrazného pokroku predovšetkým vo fyzike, ktorý možno príde až za 100 rokov. Veda v budúcnosti nám môže poskytnúť prístroje na meranie javov ktoré sú doteraz nemerateľné. Súčasná parapsychológia je skôr ako kedysi alchýmia, ktorá sa ale neskôr vyvinula v chémiu. Oblasť ktorou sa v súčasnosti dosť neúspešne snaží zaoberať parapsychológia, zrejme v budúcnosti prevezmú súčasné exaktné vedy a parapsychológia možno ako taká zanikne, alebo tento výskum prevezme nejaká úplne nová budúca veda.


Inštitút pre hraničné oblasti psychológie a psychohygieny (IGPP)
Inštitút pre hraničné oblasti psychológie a psychohygieny (IGPP) sa zaoberá vedeckým výskumom parapsychologických javov.
IGPP, Wilhelmstraße 3a, Freiburg, Nemecko.
Dátum nasnímania fotografie: 18. október 2011.
Autor fotografie: Andreas Schwarzkopf
Licencia fotografie: (CC BY-SA 3.0)


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved