SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

Rusko: Citáty o Rusku a ZSSR s odkazmi na zdroje

Zostavil: Oto Zapletal

Rusko

Chrám Vasilija Blaženého, Červené námestie, Moskva, Rusko.


Citáty o Rusku a ZSSR, od historických až po súčasné. Pri všetkých citátoch je uvedený dátum a zdroj.Zbierka citátov o Rusku a ZSSR z kníh a časopisov a samozrejme aj z internetu s presne uvedenými zdrojmi. Pomôcka pre tých, čo potrebujú pri písaní svojich prác alebo článkov o Rusku uvádzať zdroje. Knižné tituly sú citované podľa platnej normy ISO 690 (STN 01 0197): 2012. Citáty sú radené podľa dátumu ich vzniku alebo prvého zverejnenia.1845

"Na Ruskou zem hledí skoro všichni národy evropejské s jakýmsi ousměškem: mnohé a velké nedostatky tohto mladého v Evropejské rodine státu, dílem však i závist jsou prícinou, že se o Rusi v ostatní Evrope nesmýšlí a nemluví jinak, než asi v tom smyslu: Co dobrého můž povstati z Galileje?!"
Karel Havlíček Borovský

Zdroj:
BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Svátek pravoslavnosti. In: Česká Včela, č. 45, 20. června 1845. s. 195.
BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Obrazy z Rus. Praha: nákladem J. Otty, 1904, 231 s., s. 29 – 30.1860

"Mnozí evropejští křiklounové ani o tom nevědí, kterak práve oni sami upevňují moc cára a jsou prícinou, že se uzavírá srdce každého Rusa a zatvrzuje proti celé ostatní Evropě. Nebot jest známo, že se ve všech evropejských zemích a zvlášt u Němců ustavičně jen jak v knihách tak v novinách pri každé príležitosti ruský národ tupí a zlehcuje: ruská vláda, které se veliká chytrost upríti nemůže, nechává tato zlehcování zase v ruských časopisech prekládati a mužeme si pomyslit a vysvětlit, s jakou nenávistí a mrzutostí hledí pak Rus na ostatní Evropu, od které neslyší nikdy o sobe nic než potupu, opovrženía zostuzování. Že tento cit Rusů proti Evropě cár dovede ke svému prospechu použiti, kdo by o tom pochyboval? „Za každý ten potupný článek rozboríme vám časem svým jedno město, a za každou potupnou knihu vezmeme vám jednu provinci!“ slyšel jsem po prectení takových nadávek v hostinci se zapálenou myslí vykřiknout! jednoho ruského dustojníka."
Karel Havlíček Borovský

Zdroj:
BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Rusové. In: Slovan, sv. 3, 10. července 1860. s. 496 — 506.
BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Obrazy z Rus. Praha: nákladem J. Otty, 1904, 231 s., s. 227 – 228.1910

"Církev Tolstého vyobcovala, a že z milosti carovy nebyl vyhnán do Sibiře, jak se stalo jiným velikým lidem ruským, to je důkazem, že už toto carské oficiální Rusko si netroufalo a nemohlo se před světem toho odvážit. Toho dosáhl Tolstoj svým životem a myšlením. Ta zvláštní pravdivost úsilí o necírkevní náboženství, o náboženství pravé, mravní, toť Tolstého význam pro Rusko a pro celý svět."
Tomáš Garrigue Masaryk

Zdroj:
MASARYK, Tomáš Garrigue. Řeč na památku L. N. Tolstého. In: Čas, 1910, str. 332.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Mravní názory. Praha: Státni nakladatelství, 1923, 189 s., s. 24.14. marec 1917

"Jako blesk se řítí kupředu triumfální spřežení ruské revoluce. Všude vznikají a mohutnějí oddíly revolučních bojovníků. V základech se chvějí a hroutí se pilíře staré státní moci. Jako vždy, tak i dnes, kráčí v čele Petrohrad. Za ním volněji, občas klopýtajíc; kráčí nesmírně rozlehlá provincie. Síly staré státní moci se hroutí, ale nejsou ještě doraženy. Skryly se pouze a čekají na vhodný okamžik, aby se znovu zvedly a vrhly se na svobodné Rusko. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte, že zločinné dílo temných sil stále pokračuje ..."
J. V. Stalin (Pravda, čís. 8, 14. března 1917. Podepsán: K. Stalin.)

Zdroj:
STALIN J. V. Spisy, Svazek 3, březen - říjen 1917. Svoboda, 1951. s. 13.1919

"Chování dohodových vlád k Rusku — to je bud zrada, anebo šílenství! Spojenci bud vědí, kdo jsou to tí bolševici, které zvou na Princovy ostrovy к uzavření míru s umírající Rusí a s její krví proudem plynoucí, a pak je to — prostá zrada, odlišující se od jiných zrad pouze svými obrovskými rozměry, ale její cíl je dnes tentýž, jako za časů Jidášových: Pro jedny — Golgatha, pro druhé — třicet stříbrných! Anebo spojenci nevědí, kdo jsou to ti bolševici, které zvou к přátelské schůzce, a pak jde o — šílenství! Šílenství, neboť po půldruhém roku vlády bolševiků v Rusku, po záchvatech bolševictví v Německu i v jiných zemích pouze šílenec může neviděti a nechápali veškeré oné síly zla a rozvratu, jakého natropili v Evropě tito divoši, vzbouřivše se proti její kultuře, jejím zákonům a jejímu morálnímu kodexu. Ano, třeba býtí šílencem, aby nepochopil člověk prostého a jasného působení bolševictví. Třeba nemít očí, jako slepec, anebo mít oči a přece nic neviděti, aby člověk v rysech ohromné, zmrzačené Rusi nepozoroval těch vražd, té zkázy, hřbitovů, věznic, blázinců, aby nevidel, kam až dovedly Petrohrad hlad a hrůza, a nejen Petrohrad, nýbrž i mnohájiná města ruská,..."
Leonid N. Andrejev

Zdroj:
ANDREJEV, Leonid N. 1919. Zachraňte Rusko! Praha: Nákladem „Národa". Pražská akciová tiskárna, 1919. 24 s., s. 11 - 12.1919

"Hlavní naší chybou byla neznalost vnitřněpolítidkých pomeru v Rusku. My nerozlišovali Ruska oficiálního od ruského národa. Co to Rusko oficielní, Rusko carské bylo, o tom nebudu se šíriti. Chtel bych věřit, že v našem národe se nenajde nikdo, komu by bylo potrebí ješte dnes rozbíjeti illuse o carismu."
Jaroslav Papoušek

Zdroj:
PAPOUŠEK, Jaroslav. O Rusku, revoluci a bolševictví: řeč pronesená 16. února 1919 v cyklu přednášek Osvětového svazu. Praha: nákladem Národa, 1919. 24 s., s. 4.1921

"Bolševici — synové ďábla, lháři a lidovrahové od počátku. Lžou a zabíjejí, zabíjejí a lžou. Přikrývají lež vraždou, vraždu — lží. Čím více lžou, tím více zabíjejí. Nekonečná lež — lidovražda nekonečná.
Od počátku nalhali: „Mír, chléb, svoboda.“ A hle — vojna, hlad, otročina. Taková otročina, takový hlad, taková vojna, jakých ještě nikdy na zemi nebývalo.
Lžou o světové revoluci — o osvobození ruském a světovém, ale svobodu nazývají „předsudkem buržoů“ (Lenin). Ale nutno-li zničit buržoasii, tož nutno zničit i svobodu. Bolševici to také dělají: ubíjejí svobodu a přikrývají vraždu lží. Lžou, že ubili svobodu jenom na čas, dokud nezvítězí bolševictví úplně. Ale není možno ubít svobodu na čas. Ubitá svoboda se nevzkřísí, dokud jsou živi vrahové svobody. Dokud jest živo bolševictví, svoboda jest mrtva; až ono umře, ona se vzkřísí.
Ano, opravdu, takové otročiny nikdy ještě na zemi nebývalo. Až dotud každé lidské násilí, zotročení bylo toliko částečným, podmínečným a relativním, zvláště proto, že bylo toliko lidským. Každý zotročitel věděl, že koná zlo. Bolševici to nevědí. Tak zvrátili pojmy, že zlo pokládají za dobro, dobro — za zlo, „podle svědomí“, podle svého nelidského, ďábelského svědomí. A po prvé na zemi objevilo se otroctví bezmezné, absolutní, nelidské, ďábelské."
Dmitrij Sergejevič Merežkovskij

O otázce »Bolševictví, Evropa a Rusko« přednášel nedávno v Paříži Dmitrij Sergějevič Merežkovskij. Přednášku jeho uveřejnil Burcevův pařížský deník »Obščeje Dělo« ve feuilletonu čísel 195—198. dne 26—29. ledna 1921.
Merežkovskij, jeden z vůdců kulturního Ruska, přišel do Paříže, jako tisíce jiných, s těžkou holí vyhnaneckou a promluvil tam nejen Rusům, ale celé Evropě, tedy také nám, do svědomí.
František Táborský

Zdroj:
MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergejevič. Bolševictví, Evropa a Rusko. Praha: Český čtenář, [1921]. Preložil František Táborský. 39 s., s. 12 - 13.1926

"Nesmieme zabúdať, že panovníci dnešného Ruska sú krvilační odporní zločinci, že sa jedná o vyvrheľov ľudstva, ktorí zvýhodnení okolnosťami tragickej hodiny prevalcovali obrovský štát a vo svojej odpornej krvilačnosti vyvraždili a vyhubili milióny svojej skoršej inteligencie a v priebehu necelých desať rokov nastolili najhoršiu tyraniu všetkých dôb."
Adolf Hitler

Zdroj:
HITLER, Adolf. Mein Kampf, zväzok druhý. 1926.1929

"A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!"
Klement Gottwald

Zdroj:
Jezdíme se do Moskvy učit, jak Vám zakroutit krkem, hřímal v roce 1929 Gottwald. Svá slova bohužel dodržel
URL:https://www.securitymagazin.cz/historie/jezdime-se-do-moskvy-ucit-jak-vam-zakroutit-krkem-hrimal-v-roce-1929-gottwald-sva-slova-bohuzel-dodrzel-1404058641.html1930

"Rusove a také bolševici jsou děti svého carisma; ten je staletími vychovával a vytvářel. Dovedli se zbavit cara, ale nezbavili se carisma. Mají carskou uniformu, třebaže ji nosí na ruby, a Rus dovede nosit na ruby, jak známo, také boty."
Prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk, dr. h. c. mult., prvý prezident Československa.

Zdroj:
MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Praha: Čin, 1930. 674 s., s. 206.1941

"Komunisté, kteří se zmocnili vlády v Rusku, označují název své strany třemi písmenami : — V K P. To znamená: Všeruská komunistická strana (Vserossijskaja Komunističeskaja Partija). A ruští sedláci luští tento název tímto způsobem: Vtoroje Krepostnoje Pravo (Druhé nevolnictví). Již 23 let uplynulo od té doby, co v Rusku, v jednom z největších států světa, všechna moc přešla do rukou komunistů. Komunisté, ve snaze zmocniti se vlády a udržeti ji, zalili krví celé Rusko, zničili miliony ruských životů a zpustošili nesmírné hmotné bohatství."
Dr. S. J. Varšavskij

Zdroj:
VARŠAVSKIJ, S. J. Druhé nevolnictví. Praha: Orbis, 1941. 60 s., s. 5.11. december 1941

„Jelikož jsem považoval sovětské Rusko za smrtelné nebezpečí nejen pro Německou říší, nýbrž pro celou Evropu, rozhodl jsem se dát signál k útoku pokud možno sám ješte pár dní před vypuknutím tohoto konfliktu. Pro fakt úmyslu ruského útoku jsou však dnes k dispozici vpravdě přesvědčivé a autentické materiály. Také je nám zcela zřejmá doba, ve které se měl tento útok konat. S ohledem na, v celém svém rozsahu nám možná skutečně až dnes známou, velikost nebezpečí mohu jen děkovat Pánu Bohu, že mě ve správne hodině osvítil a dal mi sílu udělat to, co muselo být učiněno. Tomu vděčí nejen miliony německých vojáků za svůj život, nýbrž celá Evropa za svou existenci. Neboť dnes to smím říci: Kdyby se tato vlna více než 20 000 tanků, stovek divizí, desetitisíců děl, doprovázená více než 10 000 letadly dala z ničeho nic do pohybu přes Říši, byla by Evropa stracena!“
Adolf Hitler, Berlín, 11. december 1941.

Zdroj:
HITLER, Adolf. Projevy. Brno: guidemedia etc., 2012. 655 s. ISBN 978-80-905310-1-7. s. 521.1943

"Revolucní pokusy ruských dekabristu po prvé vyvolaly v naší verejnosti urcitý zmatek v posuzování ruských poměrů. Tehdejší naše generace, vychovaná v nekritickém rusofilství, nedovedla zaujat k této revoluci stanovisko. Čelakovský pokládal tuto revoluci za „dílo zločinců, za morové povětří, které se z Nemecka do Ruska prevalilo”. Kdo to však může vytýkat Čelakovskému, vždyt i o sto let pozdeji mnozí lidé pokládali ruskou revoluci za importovanou nákazu. U našich buditelu se tehdy uplatnovalo citové rusofilství, které idealisovalo ruské pomery. Vítezství nad Napoleonem imponovalo a každýsi myslel, že Rusko, které dobylo takových úspechu, musí býti vnitrne silným a zdravým státem. Jungmann v dopise Markoviroku 1838 napsal: „Rusové pokracují veru velikánským krokem a cas je nedaleký, že Evropa se bude ucit rusky jako se nyní anglicky ucí“. Jungmannova generace si zamilovala Puškina, cetla Deržavina, studovala Karamazinovu „Istoriju gosudarstva rosijskogo” — to platí však jen o jednotlivcích. Hospodárské, sociální a politické pomery neznal nikdo. Čelakovský videl v Rusku zaslíbenou zemi svobody, kde básníci žijí jako v nebi, kde se platí za verš 40 rublu a kromě toho básníci dostávají brilantové prsteny a rády. Teprve pozdeji vloudily se urcité pochybnosti do tohto mladistvého nadšení. Čelakovského generace se ješte nenaučila hledet objektivne na Rusko. Čelakovský sám oceňoval takto význam ruského národa a ruské ríše: „Je bláhové ríkat, že Rusko je kolos na hlinených nohou, jak o něm mnozí roztrubovali. To je pouhé zbožné přání mnohých. Faktem je toto: Když se všecko rítilo a rozpadávalo, jen divný tento velikán stál bez povšimnutí a Evropa se k němu více než kdy jindy obracela. Jak nyní stojí ruská ríše na vysokém stupni na poli diplomatického a politického umení, tak bude jednou státi v čele nauk a věd i občanského zrízení”.
Teprve polská revoluce roku 1830 pootevřela některým našim lidem oči. V„Pražských novinách”, kterých redaktorem byl od roku 1833 Čelakovský vyšla 26. listopadu 1835 zpráva o reči ruského cara varšavské deputaci. Car, rozhnevaný na polskou revoluci hrozil Polákum, že dá z varšavské citadely rozbořit jejich hlavní město, tak aby už nikdy nepovstalo ze zřícenin. Tuto zprávu uverejnily Pražské noviny s komentářem, v nemž psaly: „Máme za to, že bez výkladu této řeci rozumět se muže, náleží do oné spisovny, kde se chovají řeči, mívané před čtyřmi sty lety od tatarských chánů ruským knížatum”. O poznámce se dozvedelo ruské velvyslanectví a Čelakovský byl zbaven redaktorství i místa na universite. Vinil tehdy z denunciantství Hanku.
A tak si naši lidé pomalu uvědomovali, že v carském Rusku není vše ideální. Tuto náladu dobre vystihl J. V. Kamarýt, když v dopise Čelakovškému napsal: „My sobě-více poideálu svátou Rus představujeme, než přece trpčejší bývá skutečnost. Trpcejší ovšem než u nás nebude”."
Josef Hejret

Zdroj:
HEJRET, Josef. Češi a Slovanstvo, Prednáška v Slovanském seminári v Londýně, dne 20.X. a I. XI. 1943. Londýn: Československý výbor pro Slovanskou vzájemnost v Londýně, 1944. s. 38 - 39.apríl 1945

"Táto vojna je iná ako vojny v minulosti. Každý, kto obsadí nejaké územie, zavedie v ňom svoj spoločenský systém. Každý zavádza svoj systém tam, kam až dôjde jeho armáda. Nemôže tomu byť inak."
Josef Stalin, vyjadrenie pred juhoslovanským politikom Milovanom Djilasom v apríli 1945

Zdroj:
ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna: Slovensko 1946 – 1954. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2008. 223 s. ISBN 80-9693-755-4. s. 15.3. február 1957

"Půjdeme i nadále cestou neochvějné věrnosti táboru socializmu, věrnosti ideám proletářského internacionalismu, věrnosti naši družbě se Sovietským svazem. ...
Ať žije a vzkvéta československo-sovětské přátelství, přátelství na věčné časy!
Ať žije mohutný Sovietský svaz a jeho slávna komunistická strana! ..."
Antonín Zápotocký, prezident Československa, záverečná časť prejavu.

Zdroj:
ZÁPOTOCKÝ, Antonín. Projev soudruha Antonína Zápotockého. In: Rudé Právo, neděle 3. února 1957. s. 1 — 2.14. február 1957

"Plenární zasedání ÚV KSSS schválilo 14 února 1957 toto usnesení ke zprávě soudruha N. S. Chruščeva: ...
XX. sjezd KSSS vytyčil grandiosni program dalšího rozvoje národního hospodářstvi, jehož splnění bude velkým krokem vpřed k vyřešení hlavního ekonomického úkolu SSSR - v historicky krátkem období dostihnout a předstihnout nejvyspelejší kapitalistické země ve výrobě na jednoho obyvatele. ..."
Usnesení plenárního zasedáni ÚV KSSS o dalším zdokonalování organisace řízení průmyslu a stavebnictví, 14. února 1957.

Zdroj:
Usnesení plenárního zasedáni ÚV KSSS o dalším zdokonalování organisace řízení průmyslu a stavebnictví, 14. února 1957. In: Rudé Právo, sobota 16. února 1957. s. 1.1961

"Osvobození Československa Sovětskou armádou zajistilo naši zemi plnou svobodu a vytvořilo podmínky pro vznik a upevnění samostastného lidově demokratického státu."
Prof. PhDr. Václav Husa, člen korešpondent ČSAV.

Zdroj:
HUSA, Václav. 1961. Dějiny Československa. Praha: Orbis, 1962. 513 s., s. 442.1972

"Útočné operácie Červenej armády v rokoch 1944 – 1945 zohrali rozhodujúcu úlohu pri oslobodzovaní národov Albánska, Bulharska, Československa, Juhoslávie, Maďarska, Nórska, Poľska, Rakúska a Rumunska od fašistickej okupácie a pri konečnom víťazstve nad hitlerovskou koalíciou. Viac ako milión sovietskych vojakov pri plnení svojej internacionálnej povinnosti položilo životy v mene slobody a nezávislosti národov týchto krajín."
Maršál Andrej Antonovič Grečko, minister obrany ZSSR (1967 – 1976).

Zdroj:
GREČKO, A. A. Cez Karpaty. Bratislava: Pravda, Praha: Naše Vojsko, 1973. 576 s. (Prteložené z ruského originálu Grečko A. A. Čerez Karpaty, Moskva: Izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR, 1972.) s. 7.1972

"S úspechmi Sovietskeho zväzu v boji proti hitlerovskému Nemecku spájali národy v Európe a v Ázii svoje oslobodenie z fašistickej poroby. Víťazstvá Červenej armády vnášali istotu do sŕdc vlastencov zotročených krajín a burcovali ich do ešte aktívnejšieho boja proti fašizmu."
Maršál Andrej Antonovič Grečko, minister obrany ZSSR (1967 – 1976).

Zdroj:
GREČKO, A. A. Cez Karpaty. Bratislava: Pravda, Praha: Naše Vojsko, 1973. 576 s. (Prteložené z ruského originálu Grečko A. A. Čerez Karpaty, Moskva: Izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR, 1972.) s. 15.8. marec 1983

"So, I urge you to speak out against those who would place the United States in a position of military and moral inferiority. You know, I’ve always believed that old Screwtape reserved his best efforts for those of you in the Church. So, in your discussions of the nuclear freeze proposals, I urge you to beware the temptation of pride–the temptation of blithely..uh..declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil."
Ronald Reagan

Preklad:
"Preto vás vyzývam, aby ste sa vyjadrili proti tým, ktorí by postavili Spojené štáty do pozície vojenskej a morálnej menejcennosti. Viete, vždy som veril, že starý Screwtape vyhradil svoje najlepšie úsilie pre tých z vás v Cirkvi. Takže vo vašich diskusiách o návrhoch na zmrazenie jadrových zbraní vás vyzývam, aby ste si dávali pozor na pokušenie pýchy – na pokušenie ľahkomyseľnosti...uh..vyhlasovať sa nad všetko a označovať obe strany rovnako za vinné, ignorovať historické fakty a agresívne impulzy impéria zla, jednoducho nazvať preteky v zbrojení obrovským nedorozumením a tým sa zbaviť boja medzi dobrom a zlom."
Ronald Reagan

Prejav „Ríša zla“ bol prejav, ktorý predniesol prezident USA Ronald Reagan Národnej asociácii evanjelikov 8. marca 1983 počas studenej vojny. V tomto prejave Reagan hovoril o Sovietskom zväze ako o „ríši zla“ a ako o „stredisku zla v modernom svete“. Reagan výslovne odmietol názor, že Spojené štáty a Sovietsky zväz sú rovnako zodpovedné za studenú vojnu a prebiehajúce preteky v jadrovom zbrojení medzi týmito dvoma národmi; skôr tvrdil, že konflikt bol bojom dobra a zla.

Zdroj:
Wikipedia / Evil Empire speech
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_Empire_speech

THE EVIL EMPIRE SPEECH: The full story of Reagan's historic address
URL:https://frankwarner.typepad.com/free_frank_warner/2003/12/story_of_reagan.html

Ronald Reagan: Sovietsky zväz je ríša zla
URL:http://svetozor.eu/historia/ronald-reagan-sovietsky-zvaz-risa-zla.html1989

"Na konci tridsiatych rokov si už sovietske vedenie jasne uvedomovalo nevyhnutnosť vojny s fašistickými štátmi, ktoré rozpútali agresiu v Etiópii, Španielsku, Číne, a v strednej Európe. A napriek týmto nepokojným časom zasadil Stalin a orgány NKVD kádrom Červenej armády citeľný úder, keď v priebehu dvoch rokov zlikvidovali desaťtisíce najlepších veliteľov a komisárov."
Roj Medvedev

Zdroj:
MEDVEDEV Roj. Stalin a stalinizmus: historické črty. Bratislava: Obzor, 1990. 230 s. ISBN 80-215-0079-4. s. 128. (Preložené z originálu: Медведев Рой. О Сталине и сталинизме. Москва: Правда 1989.)
(V roku 1990 vyšlo prepracované a rozšírené vydanie: Медведев Рой. О Сталине и сталинизме. Москва: Прогресс, 1990. 488 s. ISBN 5-01-002546-9.)1996

"Němci cítili, že karty jsou rozdány, a šlo jim jen o to Rusy předejít. Dne 22. června 1941 začal boj na život a na smrt mezi národněsocialistickým Německem a sovětským Ruskem. Na Východě ve skřípajícím písku stepí spolu zápasily dva imperialismy, dvě náboženství, dva světy."
Léon Degrelle

Zdroj:
DEGRELLE, Léon. Tažení v Rusku 1941 – 1945. Praha: Elka Press, 1996. 357 s. ISBN 80-901694-5-7. s. 17, pdf verzia.1997

"Rusko trvale kulturně soutěžilo se svými středoevropskými vazaly a ještě více se svým hlavním a stále sebevědomějším východním spojencem, s Čínou. Pro středoevropany ruská nadvláda znamenala izolaci od toho, co středoevropané pokládali za svůj filozofický a kulturní domov: Západní Evropu a její křesťanské náboženské tradice. A co bylo ještě horší, to znamenalo nadvládu lidí, které středoevropané, často neprávem, pokládali za kulturní spodinu.
Číňané, pro která „Rusko“ znamená „hladová země“, byli ještě pohrdlivější. I když zpočátku Číňané jen zřídka napadali univerzálnost sovětského modelu, během desetiletí po čínské komunistické revoluci rostla jejich sebevědomá výzva moskevské ideologické nadřazenosti a dokonce začali otevřeně vyjadřovat své tradiční pohrdání sousedními severními barbary. Konečně ve vlastním Sovětském svazu je 50 procent obyvatel neruských a nakonec odmítali moskevskou nadvládu. Postupné politické probouzení neruských obyvatel způsobilo, že Ukrajinci, Gruzíni, Arméni a Azerbajdžánci začali vnímat sovětskou moc jako formu imperiální nadvlády lidí, vůči kterým se necítili kulturně podřadnější. Ve Střední Asii byly národní aspirace slabší, ale tito lidé pociťovali postupně rostoucí pocit islámské identity, posílenou znalostí o pokračující dekolonizaci všude jinde.
Stejně jako mnohá impéria předtím, Sovětský svaz se nakonec zhroutil a rozpadl jako oběť ani ne zásluhou přímé vojenské porážky jako rozkladu urychleného hospodářskými a společenskými třenicemi."
Zbigniew Brzezinski, Washington, DC., duben 1997.

Zdroj:
BRZEZINSKI, Zbigniew. 1997. Velká šachovnice: K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha. Praha: Mladá fronta, 1999. 228 s. ISBN 80-204-0764-2. (E-kniha, s. 9.)2003

"K tvrdým represím vůči náboženství se bolševici uchýlili záhy po převratu. Považovali totiž náboženství za nepřítele, za jakýsi derivát kapitalismu, jehož zničení prospěje revoluci a připraví venkov na radikální změnu. Církve, oslabené událostmi prvního desetiletí 20. století včetně první světové války, byly vyčerpané, takže na tvrdý systematický útok ze strany bolševického režimu nedostatečně připravené."
Jörg Baberowski

Zdroj:
BABEROWSKI, Jörg. Rudý teror: Dějiny stalinismu. Praha: Brána, 2004. 221 s. ISBN:80-7243-216-8. (Preložené z nemeckého originálu: Der rote Terror: Die Geschichte des Stalinismus, 2003. Preložil: Pondělíček, Jiří.) s. 21.25. apríl 2005

"Президент России Владимир Путин считает главной политико-идеологической задачей развития России построение свободного демократического государства. В послании Федеральному Собранию он отметил, что некоторые считают, что российскому народу, который "долго безмолствовал", нужен постоянный начальственный присмотр, что народ России якобы неспособен к демократии. "Я хотел бы вернуть тех, кто так считает, к реальности", - сказал Путин.

Для этого, по его словам, нужно вернуться к истории. Путин назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века". Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой, сказал Путин.

"Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последующей хасавюртовской капитуляцией", - отметил Путин. "Эпидемия распада перекинулась на саму Россию", - заявил Путин. Однако, по его словам, неправильно рассматривать все эти политические и экономические катаклизмы как агонию советской системы."

Preklad:

"Ruský prezident Vladimir Putin považuje za hlavnú politickú a ideologickú úlohu rozvoja Ruska vybudovanie slobodného demokratického štátu. Vo svojom odkaze Federálnemu zhromaždeniu poznamenal, že niektorí sa domnievajú, že ruský ľud, ktorý "dlho dlho mlčí", potrebuje neustály dozor zo strany úradov, že ľud v Rusku údajne nie je schopný demokracie. „Tých, ktorí si to myslia, by som chcel vrátiť späť do reality,“ povedal Putin.

Aby sme to dosiahli, musíme sa podľa neho vrátiť do histórie. Putin označil rozpad ZSSR za „najväčšiu geopolitickú katastrofu storočia“. Desiatky miliónov krajanov sa ocitlo mimo krajiny, čo bola pre ruský ľud skutočná dráma, povedal Putin.

"Centita krajiny bola narušená teroristickým zásahom a následnou kapituláciou Chášavjurtu," povedal Putin. „Epidémia rozpadu sa rozšírila aj do samotného Ruska,“ povedal Putin. Je však podľa neho nesprávne považovať všetky tieto politické a ekonomické prevraty za smrteľné kŕče sovietskeho systému."
Ruský prezident Vladimir Putin.

Zdroj:
Владимир Путин: "Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа века"
URL:https://regnum.ru/news/economy/444083.htmlMáj 2007

„Россия смогла относительно быстро преодолеть последствия распада СССР. А американской гегемонистской политике должен кто-то противостоять. Как представляется, Россия является самым естественным кандидатом на роль противовеса США. Сопротивляясь имперской политике Вашингтона, Россия сможет найти себе в мире новых союзников.“
Ян Чарногурский

„Rusko dokázalo pomerne rýchlo prekonať následky rozpadu ZSSR. A americkej hegemonickej politike musí niekto odporovať. Rusko sa javí ako najprirodzenejší kandidát na vyváženie USA. Odporom voči imperiálnej politike Washingtonu bude Rusko schopné nájsť nových spojencov vo svete.“
Ján Čarnogurský, bývalý disident a slovenský premiér.

Zdroj:
Ян Чарногурский, экс-премьер Словакии, май 2007 г.
URL:https://www.km.ru/glavnoe/2007/11/20/tsitata/yan-charnogurskii-eks-premer-slovakii-mai-2007-g24. august 2008

Já myslím, že po mnoho staletí existuje takový ruský problém, že Rusko přesně neví, kde začíná a kde končí. I když je to největší země světa, má přesto pocit, že je taková trochu malá a že ji ohrožují i nepatrní sousedé, které kolem sebe má,... Přepadení a okupace Gruzie podává dost jasnou zprávu o povaze toho současného putinovského režimu. Je mnohonásobně sofistikovanější, než byl nějaký komunismus za Brežněva, ale v podstatě v sobě nese opět tyto imperiální ambice,... Nemá cenu s Ruskem mluvit jako s nějakým malomocným, se kterým se musí mluvit zvláštním, něžným, opatrným způsobem,...“
Václav Havel na mezinárodním hudebním Open Air Music Festivalu v Trutnově.

Zdroj:
Václav Havel: Rusko neví, kde začíná a kde končí
URL:https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1444055-vaclav-havel-rusko-nevi-kde-zacina-a-kde-konci31. august 2008

"Měli bychom se každopádně držet jednoho. Když nějaký medvěd přepadne trpaslíka, aby se to alespoň vědělo a řeklo. Aby se z toho eventuálně vyvodily nějaké souvislosti. Že trpaslík provedl nějaké chybné kroky může být pravda, ale vždycky je třeba říct, kdo je ten hlavní agresor a kdo oběť,..."
Václav Havel

Zdroj:
Řekněme nahlas, že Rusko je agresorem, vyzval Havel
URL:https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/rekneme-nahlas-ze-rusko-je-agresorem-vyzval-havel/r~i:article:615228/18. september 2009

"Pokud jde o Rusko, domnívám se, že mu je v podstatě jedno, jestli ta koule v Brdech bude, či nebude. Rusko nás zkouší. Zkouší, jak moc se ho bojíme. Je škoda, že tuto zkoušku nemůžeme absolvovat až do konce."
Václav Havel

Zdroj:
Havel: Radar byl zkouška, zda se nebojíme Ruska
URL:https://www.novinky.cz/domaci/clanek/havel-radar-byl-zkouska-zda-se-nebojime-ruska-40237118

Útočením na radar Rusko zkoušelo, jak moc se ho Češi bojí, míní Havel
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/utocenim-na-radar-rusko-zkouselo-jak-moc-se-ho-cesi-boji-mini-havel.A090918_170021_domaci_pje
5. september 2012

"W żadnym państwie na świecie służby nie miały takiego znaczenia, jak w Rosji. Co gorsze, jej służby są antyludzkie, zbrodnicze i przestępcze. W kraju tym działała CzeKa, potem NKWD, KGB, a dziś FSB. W tych organizacjach prowokacja, manipulacja i oszustwa, morderstwa były regułą. Prawdopodobnie dziś również. Szczególnie, że na Kremlu rządzą dwie grupy powiązane ze służbami. One ze sobą współdziałają, ale i konkurują."
Profesor Józef Szaniawski

Preklad:
"V žiadnej krajine na svete neboli tajné služby také dôležité, ako v Rusku. Čo je horšie, jeho služby sú protiľudské, zločinecké a kriminálne. V tejto krajine pôsobila CheKa, potom NKVD, KGB a dnes FSB. V týchto organizáciách boli provokácie, manipulácie, podvody a vraždy pravidlom. Asi aj dnes. Predovšetkým v Kremli vládnu dve skupiny napojené na tajné služby. Spolupracujú, ale aj súperia."
Profesor Józef Szaniawski

Zdroj:
Śp. Józef Szaniawski miał odwagę mówić rzeczy niepopularne. Nazywać zbrodniarzy po imieniu, upominać się o pamięć o polskich świętościach
URL:https://wpolityce.pl/polityka/139472-sp-jozef-szaniawski-mial-odwage-mowic-rzeczy-niepopularne-nazywac-zbrodniarzy-po-imieniu-upominac-sie-o-pamiec-o-polskich-swietosciach2014

"Rusi dnes chápu, že majú s alkoholom obrovský problém. Aj predstavitelia strán celého politického spektra neochotne pripúšťajú, že vodka je – celkom pravdepodobne – najvážnejším problémom, ktorému Rusko čelí."
Mark Lawrence Schrad

Zdroj:
SCHRAD, Mark Lawrence. 2014. Dejiny písané vodkou: Alkohol, autokracia a tajné dejiny Ruska. Premedia, 2017. 480 s. ISBN 978-80-8159-541-7. s. 11 - 12.28. január 2014

Najsmutnejšie na dnešnom Rusku je, že stráca tak veľa času. V roku 2030 budú svetu dominovať tri technologické a výskumné centrá, Amerika, Európa a Čína. Rusko sa nemodernizuje, aby držalo krok, ale stráca čas taktickými bojmi so svojimi susedmi v štýle minulých dôb.
Poľský veľvyslanec v Bratislave Tomasz Chloń.

Zdroj:
Poľský veľvyslanec: Pri Ukrajine sme podcenili Rusov, teraz sa nám smejú
URL:https://svet.sme.sk/c/7082776/polsky-velvyslanec-pri-ukrajine-sme-podcenili-rusov-teraz-sa-nam-smeju.html16. marec 2014

"Russia is a gas station masquerading as a country. It’s kleptocracy, it’s corruption, it’s a nation that is really only dependent upon oil and gas for their economy."
John McCain, a United States Senator from Arizona.

Preklad:
"Rusko je čerpacia stanica, ktorá sa vydáva za krajinu. Je to kleptokracia, je to korupcia, je to národ, ktorý je pre svoju ekonomiku skutočne závislý len od ropy a plynu."
John McCain, americký senátor za štát Arizona.

Zdroj:
McCain: ‘Russia is a gas station masquerading as a country’
URL:https://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/16/mccain-russia-gas-station-masquerading-country/

McCain: Russia ‘a Gas Station Masquerading as a Country’
URL:https://www.nationalreview.com/corner/mccain-russia-gas-station-masquerading-country-andrew-johnson/Máj 2014

"Já mám rád ruskou literaturu, ale nemám rád mnohé ruské vlastnosti. A jednou z těch vlastností je, že ruská duše je fascinovaná tím, že je to Rusko mocné. Je jí bližší to, že je mocné, než to, že není svobodné."
Herec a spisovatel Zdeněk Svěrák v pořadu Interview ČT24.

Zdroj:
Nemám rád mnohé ruské vlastnosti, rozpovídal se v ČT Zdeněk Svěrák
URL:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemam-rad-mnohe-ruske-vlastnosti-rozpovidal-se-v-CT-Zdenek-Sverak-319370?parent=77071251. júl 2014

"Россию в последние два десятилетия наши партнёры убеждали в добрых намерениях, готовности совместно выстраивать стратегическое сотрудничество. Однако параллельно, раз за разом расширяли НАТО, придвигали своё подконтрольное военнополитическое пространство всё ближе и ближе к нашим границам. А на наши законные вопросы: «Не считаете ли возможным и нужным с нами обсудить эти проблемы?» – «Нет, вас это не касается». Тем, кто продолжает заявлять о своей исключительности, активно не нравится независимая политика России. События на Украине это подтвердили. Как подтвердили они и то, что наполненная двойными стандартами модель взаимоотношений с Россией не работает."
Владимир Путин (Президент РФ)


Preklad:
"Počas posledných dvoch desaťročí naši partneri presviedčali Rusko o dobrých úmysloch a pripravenosti spoločne budovať strategickú spoluprácu. Paralelne sa však znova a znova rozširovalo NATO, presúvali svoj kontrolovaný vojensko-politický priestor bližšie a bližšie k našim hraniciam. A na naše legitímne otázky: „"Myslíte si, že je možné a potrebné s nami o týchto problémoch diskutovať?" "Nie, vás sa to netýka." Tí, ktorí sa naďalej hlásia k svojej exkluzivite, aktívne neznášajú nezávislú politiku Ruska. Udalosti na Ukrajine to potvrdili. Ako potvrdili aj to, že model vzťahov s Ruskom naplnený dvojakým metrom nefunguje."
Vladimir Putin (prezident Ruskej federácie)

Zdroj:
Prejav prezidenta Putina o zahraničnej politike Ruskej federácie, celý text v ruštine
URL:http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2015/01/putin_01-07-2014_rus.pdf

Zdroj:
Prejav prezidenta Putina o zahraničnej politike Ruskej federácie
URL:http://mepoforum.sk/staty-regiony/europa/vychodna-europa/rusko/prejav-prezidenta-putina-o-zahranicnej-politike-ruskej-federacie/18. marec 2015

"Мы всегда считали, что русские и украинцы — один народ, я так считаю и сейчас,...Речь идет не просто о территории, которой у нас и так достаточно, но об истоках."
Владимир Путин (Президент РФ)

Preklad:
"Vždy sme verili, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ a verím tomu aj teraz,...Nie je to len o území, ktorého už máme dosť, ale o pôvode."
Vladimir Putin (prezident Ruskej federácie)

Zdroj:
«Мы в России всегда считали, что русские и украинцы — один народ. Я так думаю и сейчас» В Москве отметили годовщину присоединения Крыма
URL:https://www.kommersant.ru/doc/268888730. júl 2015

"Krajina, ktorá chce hovoriť o pravde a ktorá by chcela ovplyvňovať osudy iných krajín, sa bojí vyšetrovania a klame. Rusko včera vetovalo vytvorenie medzinárodného tribunálu pri OSN, ktorý by skúmal vinu za zostrelenie lietadla nad východnou Ukrajinou s 298 ľuďmi na palube. Vyhýba sa tak hľadaniu spravodlivosti pred celým svetom. Všetci by sme si želali, aby bol z Ruska náš skutočný priateľ a partner. V boji proti terorizmu, v hospodárskej spolupráci. Vo vede, v kultúre, v športe. Vladimir Putin, žiaľ, zo svojej krajiny spravil niečo, nad čím každý slobodne mysliaci človek len neveriacky krúti hlavou. Mám rád ruskú kultúru, vážim si ruských ľudí. Dúfam preto, že ruský intelekt čím skôr prekoná túto ideologickú mašinériu a z Ruska sa stane partner, ktorému budeme môcť veriť."
Slovenský prezident Andrej Kiska.

Slovenský prezident Andrej Kiska reagoval tak cez svoj facebookový profil na to, že na pôde OSN v stredu Rusko vetovalo návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o vytvorení medzinárodného trestného tribunálu pre vojnové zločiny, ktorý by stíhal osoby zodpovedné za vlaňajšie zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií nad Ukrajinou.


Zdroj:
Kiska o MH17: Rusko sa vyhýba spravodlivosti
URL:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/363115-kiska-rusko-sa-vyhyba-spravodlivosti/23. september 2015

"Právem můžeme říci, že jsme právními následníky nejen Sovětského svazu, carské říše, Moskevské a Kyjevské Rusi, ale i Volžského Bulharska, Zlaté hordy a kavkazských státních útvarů, vytvořených ještě současníky proroka Mohameda."
Ruský prezident Vladimir Putin.

Zdroj:
Putin v Moskvě otevřel největší mešitu v Evropě
URL:https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/putin-v-moskve-otevrel-nejvetsi-mesitu-v-evrope-32670022. október 2015

"Za katastrofu a tragédiu vo štvrtok označil ruský prezident Vladimir Putin rozpad Sovietskeho zväzu pred takmer štvrťstoročím. Na konferencii diskusného klubu Valdaj v juhoruskom Soči zároveň popísal ruský pohľad na terajšiu medzinárodnú situáciu a tvrdo odsúdil USA za "zmenu filozofie svetovej bezpečnosti". ZSSR sa v roku 1991 rozpadol z vnútorných príčin, hlavne kvôli neudržateľnosti politického a hospodárskeho systému, vyhlásil ruský prezident. „Kto tomu pomohol, je ale iná otázka,“ upozornil. „Nemyslím si, že naši geopolitickí protivníci stáli bokom,“ konštatoval šéf Kremľa, ktorý v čase studenej vojny pôsobil ako člen rozviedky vo vtedajšom komunistickom východnom Nemecku.
Putin vyhlásil, že rozpad ZSSR bol katastrofou, predovšetkým humanitárnou. "V dôsledku rozpadu sa 25 miliónov etnických Rusov ocitlo razom a bez vlastného pričinenia v cudzine. Ruský národ sa stal najviac rozdeleným národom na svete, čo je nepochybne tragédia. Rozpadol sa sociálny systém, zrútila sa ekonomika. Bola zastaraná a neefektívna, ale zrútila sa a zavinila zbedačenie miliónov ľudí," povedal Putin."

Zdroj:
Putin: Rozpad ZSSR bol katastrofou a tragédiou
URL:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/371574-putin-rozpad-zssr-bol-katastrofou-a-tragediou/21. január 2016

"Заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом."
Владимир Путин

Preklad:
„Položil atómovú bombu pod budovu, ktorá sa nazýva Rusko, a tá sa potom rozpadla,"
Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin sa pred vedcami ostro vyslovil o úlohe vodcu boľševickej revolúcie z roku 1917 Vladimíra Iľjiča Lenina v ruských i sovietskych dejinách. „Položil atómovú bombu pod budovu, ktorá sa nazýva Rusko, a tá sa potom rozpadla," vyhlásil šéf Kremľa. Ruskí komunisti si pripomenuli 92. výročie Leninovej smrti. Putinovi odkázali, že sa „hlboko mýli".


Zdroj:
Путин рассказал ученым о подрывной роли Ленина в российской истории
URL:https://www.interfax.ru/russia/490856

Путин: «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу»
URL:https://iz.ru/news/602230

Putin: Lenin položil atómovú bombu pod Rusko
URL:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/380774-putin-lenin-polozil-atomovu-bombu-pod-rusko/

Putin: Lenin položil pod Rusko atómovú bombu
URL:https://www.ta3.com/clanok/79906/putin-lenin-polozil-pod-rusko-atomovu-bombu

Putin zasadil ranu: Lenin položil atómovú bombu pod Rusko, je za rozpadom Sovietskeho Zväzu
URL:https://www.topky.sk/gl/338895/1682369/Putin-zasadil-ranu--Lenin-polozil-atomovu-bombu-pod-Rusko--je-za-rozpadom-Sovietskeho-zvazu-11. február 2016

"Putin is a bigger threat to Europe’s existence than Isis.
The best way for Russia to avoid collapse is by making the EU implode first – by exacerbating the migration crisis and stoking Islamophobia.
The leaders of the US and the EU are making a grievous error in thinking that president Vladimir Putin’s Russia is a potential ally in the fight against Islamic State. The evidence contradicts them. Putin’s aim is to foster the EU’s disintegration, and the best way to do so is to flood Europe with Syrian refugees."
George Soros


Preklad:
"Putin je väčšou hrozbou pre existenciu Európy ako ISIS.
Najlepším spôsobom, ako sa Rusko môže vyhnúť kolapsu, je najskôr prinútiť EÚ implodovať – vyhrotiť migračnú krízu a podnietiť islamofóbiu.
Lídri USA a EÚ sa dopúšťajú vážnej chyby, keď si myslia, že Rusko prezidenta Vladimira Putina je potenciálnym spojencom v boji proti Islamskému štátu. Dôkazy im odporujú. Putinovým cieľom je podporiť rozpad EÚ a najlepší spôsob, ako to urobiť, je zaplaviť Európu sýrskymi utečencami."
George Soros

Zdroj:
Putin is a bigger threat to Europe’s existence than Isis
URL:https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/11/putin-threat-europe-islamic-state5. apríl 2016

"...Jestli nás někdo chce tahat směrem na východ, tak bychom si to měli rychle vyřídit. Vláda by se měla postarat o to, abychom si zvolili Evropu a NATO a žádný Rusáky. ...
My to říkáme písní, ale každý by si mohl uvědomit, že se hraje na kytary, které byly vyrobené většinou v Americe. Co přišlo z Ruska?"
David Koller, zpěvák, kapela Lucie.

Zdroj:
Hrajeme na americké kytary. Co přišlo z Ruska? ptá se David Koller
URL:https://www.idnes.cz/kultura/hudba/ceny-andel-david-koller.A160410_030729_hudba_vha2. máj 2016

"Ja mám Rusko veľmi rád. Precestoval som ho celé od Užhorodu po Nachodku, od Murmanska po Soči. Niekoľko mesiacov sme tam žili a hrali. Ja na to spomínam strašne rád, pretože v Rusku sme sa stretli so strašne vzdelanými a výbornými ľuďmi. Skrátka v Rusku sa môžete s vodičom autobusu rozprávať o filozofii, o básnikoch, o všetkom. A v Amerike len o Coca-Cole a hamburgeroch. Keď stlačí tlačidlo a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Ale to Rusi nie. Aj Ameriku som prešiel dvakrát krížom-krážom a nechcem tam už ísť. Nemám sa tam s kým a o čom rozprávať,..."
Jožo Ráž, slovenský hudobník a spevák, známy predovšetkým z pôsobenia v skupine Elán

Zdroj:
Jožo Ráž: Rusko mám rád, Ameriky sa bojím. Komunizmus bol najlepší. Svet smeruje k vojne
URL:https://www.parlamentnelisty.sk/arena/168017/jozo-raz-rusko-mam-rad-ameriky-sa-bojim-komunizmus-bol-najlepsi-svet-smeruje-k-vojne/15. september 2016

"С 1776 года в США не было ни одного диктатора. В России мы уже насчитали с десяток. Нет, Российская Империя была не хуже и не лучше других империй, вполне себе государство тех времен, в чем-то даже и передовое, а в Америке и рабство отменили на четыре года позже, и сегрегация продержалась до середины прошлого века, но факт остается фактом — здесь так принято. За всю историю России я могу вспомнить только два года, когда эта страна была свободным европейским государством — с 1991-го по 1993-й. Ну, еще восемь месяцев с февраля по октябрь 1917-го. Все остальное время конструкция этой страны неизменна — диктатор на троне, ведущий имперские войны направо и налево, и «хороший» (но порабощенный и молчаливый) народ внизу. В этих войнах и участвующий.
И ничего с этой историей не поделаешь."
Аркадий Бабченко

Preklad:
"V USA neměli od roku 1776 ani jednoho diktátora. V Rusku jsme jich za tu dobu napočítali už deset. Ne, ruská říše nebyla ani horší ani lepší než ostatní říše, byl to standardní stát té doby. V něčem byla dokonce napřed, třeba v Americe zrušili otroctví až o 4 roky později a rasová segregace tam přetrvala až do poloviny minulého století. Ale fakt zůstane faktem – tady je to tak zvykem. Za celé dějiny Ruska si dokážu vzpomenout pouze na dva roky, kdy tato země byla svobodným, evropským státem, a to byly roky 1991 až 1993. No, a ještě 8 měsíců od února do října roku 1917. Po celý zbytek své historie se základ tohoto státu nezměnil. Na trůnu seděl diktátor, který vedl napravo i nalevo imperiální války, a pod ním byl dobrý (ale zotročený a umlčený) národ. A ten v těch válkách bojoval.
To je naše historie a nedá se s tím vůbec nic dělat."
Arkadij Babčenko

Zdroj:
«Небритое мурло с плюшевой обезьянкой». Аркадий Бабченко о том, кто определяет лицо страны
URL:https://spektr.press/nebritoe-murlo-s-plyushevoj-obezyankoj-arkadij-babchenko-o-tom-kto-opredelyaet-lico-strany/

ARKADIJ BABČENKO: ODPORNÁ DRŽKA S PLYŠOVOU OPIČKOU
URL:http://tapolitika.cz/na-kave/osobnosti/arkadij-babcenko-odporna-drzka-s-plysovou-opickou/7. december 2016

"Но самое главное и самое обидное другое. Разваливали Союз, чтобы быть без Горбачева. Эта публика, которая разваливала страну, пеклась только о власти, жадно рвалась к ней. Им очень хотелось быть президентами. Это ненормальное состояние"
Экс-президент СССР Михаил Горбачев

Preklad:
"Najdôležitejšia a najurážlivejšia vec je však to, že zničili Zväz, aby boli bez Gorbačova. Toto publikum, ktoré ničilo krajinu, staralo sa len o moc, ku ktorej sa nenásytne ponáhľalo. Naozaj chceli byť prezidentmi. Toto je abnormálny štát."
Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov hovorí o rozpade Sovietskeho zväzu.

Zdroj:
Горбачев: в развале СССР виновато прежнее руководство России
URL:https://www.bbc.com/russian/news-3823921227. december 2016

"Copak si nikdo neuvědomuje, jak je to strašení Ruskem primitivní a ubohé? Američané dělají vojenské manévry kolem ruských hranic a nějaký blb nás tady bude strašit Ruskem? Copak Rusové mají nějaké základny nebo cvičení v Mexiku nebo v Kanadě? Kolik zemí Putin přepadl?"
Tomio Okamura, poslanec a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Zdroj:
Okamura: Američané dělají vojenské manévry kolem ruských hranic a nějaký blb nás tady bude strašit Ruskem? Putin nebyl nikdy agresivní. Je to geniální stratég
URL:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Okamura-Americane-delaji-vojenske-manevry-kolem-ruskych-hranic-a-nejaky-blb-nas-tady-bude-strasit-Ruskem-Putin-nebyl-nikdy-agresivni-Je-to-genialni-strateg-46834511. január 2017

"Každý americký prezident časem přece jen poznal cenu slibů ruské vlády, ať už ji vede Putin nebo Medveděv, nebo na střídačku. Ty sliby nejsou ničím jiným, než léčkou. Uvedu příklad. V posledních dvaceti letech každý americký prezident začínal s pevným předsevzetím nastolit dobré vztahy s Ruskem, takzvané nové vztahy, nové iniciativy. To platilo pro každého, platilo to i prezidenta Bushe, který říkal, že se podíval do očí Vladimíra Putina a viděl v nich dobro. Měl pocit, že to je chlápek, se kterým lze najít společnou řeč. Přesně tak začínal Barack Obama. Je znám jeho výrok, který pronesl, když se domníval, že mikrofon je vypnutý. Na setkání s Putinem mu řekl: „Vladimire, dočkej času, když budu zvolen, naše vztahy budou mnohem lepší“."
Jefim Fištejn, publicista, esejista a scenárista.

Zdroj:
Jefim Fištejn: Každý americký prezident nakonec ohledně Ruska vystřízlivěl
URL:https://www.forum24.cz/jefim-fistejn-kazdy-americky-prezident-nakonec-ohledne-ruska-vystrizlivel/13. január 2017

"...Rusové sami nedovedou artikulovat svá traumata. Je to zvláštní, hodně mluví a vypadají jako extroverti. Když ale zabrousíte do jejich rodinné historie, nastane úplné ticho. Rusko je po tom, co se odehrálo za Stalina, v posmrtné fázi. Je to země, která potřebuje terapii."
Peter Pomerancev, novinář.

Zdroj:
Rusko potřebuje terapii, říká novinář Peter Pomerancev
URL:https://www.e15.cz/rozhovory/rusko-potrebuje-terapii-rika-novinar-peter-pomerancev-132765323. január 2017

"Nesmíme do Ruska, aniž za to můžeme. Nějaká ruská skupina udělala parodii na Putina na Jožina z bažin, a my tam proto nejsme vítaný. Dřív jsem měl problém dostat se na západ, teď nesmím na východ.
A třeba písnička Koukejte vycouvat, tak tu jednou zahrála Svobodná Evropa a mně přitom ani nenapadlo dělat tím narážku na Rusy. Lidi si v tom vždycky něco najdou, když chtějí."
Ivan Mládek, český zpěvák, bavič, textař a skladatel.

Zdroj:
V Rusku nás zakázali a může za to Jožin z bažin, říká Ivan Mládek
URL:https://dabpraha.rozhlas.cz/v-rusku-nas-zakazali-a-muze-za-jozin-z-bazin-rika-ivan-mladek-730355013. marec 2017

"Našťastie, stále máme lesy, hory. V nich už cvičia Slovenskí branci. Nie je ich veľa, ale keby bolo treba, môžu sa okolo nich združiť tisíce ďalších vlastencov. Potom, hoci opäť s ruskou pomocou, budú môcť vyhnať tých, ktorí kradmou rukou siahnu na našu slobodu."
Ján Čarnogurský, bývalý disident a slovenský premiér.

Zdroj:
Slovenskí branci už cvičia. Okolo nich sa môžu združiť tisíce ďalších vlastencov. A s ruskou pomocou… Čarnogurský šokoval
URL:https://www.parlamentnelisty.sk/arena/204023/slovenski-branci-uz-cvicia-okolo-nich-sa-mozu-zdruzit-tisice-dalsich-vlastencov-a-s-ruskou-pomocou-carnogursky-sokoval/14. december 2017

"Я говорил и хочу ещё раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью. Теперь богатство России должно прирастать Арктикой."
Владимир Путин (Президент РФ)


Preklad:
"Povedal som a chcem to zopakovať ešte raz, aby som parafrázoval veľkého Lomonosova, keď povedal, že bohatstvo Ruska bude rásť na Sibíri. Teraz by bohatstvo Ruska malo rásť v Arktíde."
Vladimir Putin (prezident Ruskej federácie)

Zdroj:
Большая пресс-конференция Владимира Путина
URL:http://kremlin.ru/events/president/news/563788. marec 2018

"Rusko je zlo. ... Rusko naší krajině nikdy nic dobrého nepřineslo. Ať se bavíme o roku 1948, ať se bavíme o okupaci 1968, ať se bavíme o tom, že SSSR bránil rozvoji naší ekonomiky tím, že zakazoval vyrábět určité věci, že do SSSR byly vyváženy věci pod výrobní cenou. Kdybychom nebyli součástí východní bloku, tak jsme ekonomicky na tom minimálně na úrovni Rakouska."
Aktivista a člen Strany zelených Jan Cemper.

Zdroj:
Ptákovinám o Sorosovi věří jen psychicky labilní. Rusko je zlo. Mynář a Nejedlý jsou nebezpeční. Zemana čeká akce, že se bude divit, uvádí aktivista Jan Cemper
URL: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ptakovinam-o-Sorosovi-veri-jen-psychicky-labilni-Rusko-je-zlo-Mynar-a-Nejedly-jsou-nebezpecni-Zemana-ceka-akce-ze-se-bude-divit-uvadi-aktivista-Jan-Cemper-5272425. apríl 2018

"Rusko je zemí, kde žijí zločinci a oběti vedle sebe. Žijí v jedné zemi, v jednom městě, někdy i v jedné ulici či ve stejné rodině. Soudy ani nezačaly nic připravovat. Nic. Nikdo nebyl za své činy souzen. Nikdo. Ale jsou tady miliony mrtvých lidí. Oběti mají jen kus papíru od vlády, který prohlašuje, že jejich matky a otcové nebyli nepřáteli lidu a že byli neprávem zavražděni. Ale oni jsou jediní, kteří o těchto prohlášeních ví. Nikde není veřejně prohlášeno: „Je nám opravdu líto, že byli tito lidé zabiti za nic.“"
Nizozemská režisérka dokumentárních filmů Jessica Gorter.

Zdroj:
Dokumentaristka: Miliony mrtvých za Stalina? On za to zodpovědný není, řekly mi Rusky
URL:https://www.e15.cz/the-student-times/dokumentaristka-miliony-mrtvych-za-stalina-on-za-to-zodpovedny-neni-rekly-mi-rusky-13452773. august 2018

"Slovenským brancom vytýkajú blízke vzťahy k Rusku. Nuž, nie sú blízke nad normu. Ale neviem, čo našim slniečkárom tak vadí na Rusku, na putinovskom Rusku. Putin predsa stabilizoval priestor od Ukrajiny po Tichý oceán. Zásobuje Európu naftou a plynom a svet obilím. Na Blízkom východe porazil teroristov a znemožnil im odrezávať ľuďom hrdlá a vyháňať státisíce, najmä kresťanov, do Európy. Last but not least. Množia sa signály, že po Spojených štátoch Rusko prevezme úlohu „posledného“ ochrancu Izraela. Bude to asi iná ochrana než americká, ale Rusko nedá Izraelu zaniknúť."
Ján Čarnogurský, bývalý disident a slovenský premiér.

Zdroj:
Ján Čarnogurský: Kto sa bojí Slovenských brancov?
URL:http://alianciazanedelu.sk/archiv/196722. august 2018

"Sovětský svaz nám ukázal, co jsme věděli, ale nechtěli jsme si přiznat – že jsme jeho kolonií."
Vzpomíná Zdeněk Svěrák, tehdejší redaktor Československého rozhlasu, na 21. srpen 1968.

Zdroj:
Okupace přijít musela, byla to rána na solar, vzpomíná Zdeněk Svěrák
URL:https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/zdenek-sverak-okupace-srpen-1968-ceskoslovensko_1808220608_haf29. november 2019

"Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова."
Владимир Жириновский, советский и российский политический деятель.


Preklad:
"Česi majú v úmysle zbúrať pomníky ruským hrdinom Veľkej vlasteneckej vojny a postaviť pomníky takým zradcom, akým bol Vlasov. Je to hnusné. Chybou našej krajiny je stiahnutie vojsk z východnej Európy. Tam by sa v prítomnosti ruskej armády báli rozprávať o takých darebákoch ako Vlasov."
Vladimír Žirinovskij, sovietsky a ruský politik.

Zdroj:
Владимир Жириновский on Twitter: "Чехи намерены ...
URL:https://twitter.com/zhirinovskiy/status/1200319826348122115

Stalin měl všem zavřít huby. Rusové se pustili do Čechů kvůli vlasovcům
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-zirinovskij-vlasovci-belocesi-novotny-pamatnik-media-propaganda.A191202_122318_zahranicni_jhr2020

"První světová válka však Rusko zcela změnila. Konflikt prohloubil hospodářské obtíže země a přinesl hlad, který se v zemi na následující desetiletí usadil. Válka představovala sérii neúspěchů, v nichž ruská vojska postupovala – až na výjimky – od porážky k porážce. Vojáci nebyli na válku připraveni, jejich výzbroj a výstroj byla zaostalá a morálka nejnižší ze zemí Trojdohody. Turbulentní změny roku 1917 následně pohřbily carský režim, kdy k moci přivedly tzv. prozatímní vládu, avšak ještě v průběhu téhož roku se k moci dostali bolševici. Staré Rusko zemřelo."
Marek Šmíd, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra teologických věd.

Zdroj:
ŠMÍD, Marek. Katolická církev v Rusku před bolševickou revolucí a po ní. In: Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, Praha. č. 3, 2020, s. 417.19. júl 2020

"Россия - правопреемница СССР, и советский период - со всеми его триумфами и трагедиями - неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории."
Владимир Путин (Президент РФ)


Preklad:
"Rusko je právnym nástupcom ZSSR a sovietske obdobie – so všetkými jeho triumfami a tragédiami – je neoddeliteľnou súčasťou našej tisícročnej histórie."
Vladimir Putin (prezident Ruskej federácie)

Zdroj:
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
URL:https://rg.ru/2020/06/19/75-let-velikoj-pobedy-obshchaia-otvetstvennost-pered-istoriej-i-budushchim.html18. február 2021

"Já osobně používám pro Rusko označení ´rozvojová velmoc´. Zní to jako protimluv, ale uvědomte si, že na jedné straně jde o zemi s jaderným potenciálem a kosmickými ambicemi, v níž na straně druhé počátkem 21. století polovina obyvatel žije v chruščovkách bez výtahu, roubenkách a komunálkách na úrovni našich ´vyloučených lokalit´, každá čtvrtá ruská rodina (téměř 35 miliónů lidí) obývá dřevěnici bez toalety, každá třetí domácnost (47 miliónů občanů) nemá doma teplou vodu, 29 miliónů lidí nemá dokonce ani přípojku studené vody. Přes 3 000 ruských škol nemá „zateplené toalety", přeloženo do normální řeči to znamená, že děti i učitelé jsou i v mrazu odkázáni na latríny na dvoře (konkrétně v Zabajkalském kraji má „toalety" na ulici přes 300 škol). Ze 116 865 ruských zdravotnických zařízení 30 % nemá vůbec zavedený vodovod, 52 % nemá k dispozici teplou vodu, 35 % zařízení nemá kanalizaci. Přitom se ale Kreml ohání raketami, bombami, tanky a ponorkami…"
Cestovatel Fero R. Hrabal-Kronďák.

Zdroj:
Každá čtvrtá ruská rodina obývá dřevěnici bez WC, to je 35 miliónů lidí, říká cestovatel Fero R. Hrabal-Kronďák. Přitom se Kreml ohání raketami
URL:https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/25283-kazda-ctvrta-ruska-rodina-obyva-drevenici-bez-wc-to-je-35-milionu-lidi-rika-cestovatel-fero-r-hrabalkrondak-pritom-se-kreml-ohani-raketami.htm28. jún 2021

"Россию обвиняют в «агрессивной политике» в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчевывают русский язык, образование, культуру. Не нравится и то, что Москва вступается за страны, которые стали жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности, как это происходило в Сирии."
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Preklad:
"Rusko je obviňované z "agresívnej politiky" v mnohých regiónoch, v skutočnosti sa za takú vydáva línia Moskvy proti ultraradikálnym a neonacistickým tendenciám v politike susedných krajín, ktoré potláčajú práva Rusov, ako aj iné národnostné menšiny, snažia sa vykoreniť ruský jazyk, školstvo, kultúru. Nepáči sa im, že Moskva sa zastáva krajín, ktoré sa stali obeťami západných dobrodružstiev a boli napadnuté medzinárodným terorizmom s hrozbou straty štátnosti, ako sa to stalo v Sýrii."
Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov.

Zdroj:
Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «О праве, правах и правилах», Москва, 28 июня 2021 года
URL:https://archive.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4801890?20. november 2021

"Все империи делают это. На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия.
Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика."
Владислав Сурков

Preklad:
Všetky ríše to robia. Po stáročia bol ruský štát s jeho drsným a nečinným politickým vnútrom zachovaný iba vďaka neúnavnému úsiliu za svojimi hranicami. Už dávno zabudlo, ako a s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nevedelo, ako prežiť inými spôsobmi. Pre Rusko nie je neustála expanzia len jednou z ideí, ale skutočným existenciálom našej historickej existencie.
Rusko sa nebude rozširovať preto, že je dobré, a nie preto, že je zlé, ale preto, že je to fyzika.
Vladislav Surkov, v období rokov 2000–2008 hlavný politický stratég ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zdroj:
Куда делся хаос? Распаковка стабильности
URL:https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html7. december 2021

Распад любой диктатуры – а путинский режим является диктатурой – неизбежно приводит к распаду государственного устройства в той или иной степени. Он может быть катастрофический, а может быть и управляемый.
На самом деле, с моей точки зрения, будущее свободной России будет зависеть от способности новой администрации уйти от имперской сущности государства. Потому что Россия так и не стала национальным государством. Когда мы говорим «национальным», это ведь не про русский этнос чисто, а про государство, которое объединяет людей, которые могут про себя сказать «мы есть народ», “We are the people”. Которые объединены набором факторов, куда, безусловно, выходит и язык, и культура, и история, и готовность жить по определённому своду законов, одинаковых для всех. В России этого не произошло, и именно с этим, мне кажется, во многом связан и путинский реваншизм, потому что Россия продолжает жить в мире имперских фантомов.
Гарри Каспаров, советский и российский шахматист, многократный чемпион мира по шахматам.

Preklad:
Kolaps akejkoľvek diktatúry – a Putinov režim je diktatúra – nevyhnutne vedie ku kolapsu štátneho systému v tej či onej miere. Môže to byť katastrofálne, alebo sa to dá zvládnuť.
V skutočnosti bude z môjho pohľadu budúcnosť slobodného Ruska závisieť od schopnosti novej administratívy vymaniť sa z imperiálnej podstaty štátu. Pretože Rusko sa nikdy nestalo národným štátom. Keď hovoríme „národný“, nie je to čisto o ruskom etniku, ale o štáte, ktorý spája ľudí, ktorí si môžu povedať „my sme ľudia“, „my sme ľudia“. Ktoré spája súbor faktorov, medzi ktoré, samozrejme, patrí jazyk, kultúra a história a ochota žiť podľa určitého súboru zákonov, ktoré sú rovnaké pre všetkých. To sa v Rusku nestalo a zdá sa mi, že Putinov revanšizmus s tým do značnej miery súvisí, pretože Rusko naďalej žije vo svete imperiálnych fantómov.
Garry Kasparov, sovietsky a ruský šachista, niekoľkonásobný majster sveta v šachu

Zdroj:
Гарри Каспаров: «У меня не было никаких сомнений в том, что Советский Союз обречён»
URL:https://www.golosameriki.com/a/kasparov-interview/6342811.html12. december 2021

"Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России».
Владимир Путин: распад СССР стал трагедией и распадом исторической России.
Президент заявил, что в результате распада Советского Союза государство утратило то, «что нарабатывалось в течение тысячи лет»."

Preklad:
Putin nazval rozpad ZSSR tragédiou a "kolapsom historického Ruska."
Vladimir Putin: rozpad ZSSR bol tragédiou a rozpadom historického Ruska.
Prezident povedal, že „v dôsledku rozpadu Sovietskeho zväzu štát stratil to, čo rozvíjal tisíc rokov“.
Ruský prezident Vladimir Putin.

Zdroj:
Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России»
URL:https://www.rbc.ru/politics/12/12/2021/61b5e7b79a7947689a33f5fe13. december 2021

"Naším historickým strategickým partnerom je Rusko. Amerika a Západ sa rozkladajú – stačí pozerať televízne správy – a snažia sa nám vnútiť svoj rozklad."
Ján Čarnogurský, bývalý disident a slovenský premiér.

Zdroj:
Ján Čarnogurský: Amerika a Západ sa rozkladajú
URL:https://www.thebusinesssoiree.com/clanek/jan-carnogursky-amerika-a-zapad-sa-rozkladaju15. december 2021

"Je to jako by Rusko hrálo šachy s celým světem. Cílem této partie je odradit Ukrajinu od usilování o začlenění do NATO a odradit celý svět od spolupráce s ní. Rusko přitom vědomě ignoruje fakt, že Ukrajina – stejně jako kterákoli jiná země bývalé Varšavské smlouvy či Sovětského svazu – je suverénní zemí a je pouze její věcí, kam chce v budoucnu směřovat."
Generál Petr Pavel.

Zdroj:
Je to jako by Rusko hrálo šachy s celým světem, říká Petr Pavel
URL:https://www.czdefence.cz/clanek/je-to-jako-by-rusko-hralo-sachy-s-celym-svetem-rika-petr-pavel17. február 2022

"Členství Ukrajiny v NATO ale v nejbližších pěti deseti letech nikdo neplánoval. O to je dnešní situace absurdnější. A je také o to jasnější, že ji vyvolalo Rusko a Vladimir Putin. Je to uměle vyvolaná krize jednoznačně z ruské strany...Je jednou ze zásad mezinárodní politiky, že hranice státu nelze měnit násilím. To je princip, který Rusko porušilo. Setkalo se se sankcemi ze strany Západu. Rusko ale hrozí, že to bude porušovat i nadále. Tímto způsobem se společná bezpečnost vytvořit nedá"
Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla a exdiplomat.

Zdroj:
Žantovský: Agrese Ruska v Gruzii, na Krymu a v Donbasu je nepochybná. A tam NATO plány nemělo
URL:https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-rusko-nato-zantovsky-sarapatka_2202170010_pj24. február 2022

"Vážení spoluobčané,
dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokovatelné agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda. Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Putina z dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou. Domnělé nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru.

Před několika dny jsem řekl že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli především sankci v oblasti takzvaného Swiftu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala vyřazení Ruské federace z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními opatřeními.

Chtěl bych vyzvat naše občany ke klidu. Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. Zítra odpoledne se zúčastním videokonference hlav států Severoatlantické aliance, a pozval jsem na tuto videokonferenci i pana premiéra Fialu, protože se domnívám, že i když se třeba lišíme v názorech na státní rozpočet, v této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně.

Věřím, že se situace uklidní, nikoli však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit.

Děkuji vám za vaši pozornost."

Miloš Zeman, prezident republiky, Česká televize, 24. února 2022

Zdroj:
Rusko podle Zemana páchá zločin proti míru. Pomozme i za cenu vlastního nepohodlí, říká Fiala
URL:https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3446732-fiala-oznacil-rusky-utok-za-neospravedlnitelny-akt-agrese-cernochova-svolava-stab24. február 2022

"Radikální zvrat, který nastal dnes ráno, nás nejen překvapil, ale i šokoval. Napadení suverénní země je neakceptovatelné a je potřeba jej odsoudit. Očekávali jsme rozumné chování Ruska, bohužel k němu nedošlo. Je nám smutno z lidského neštěstí, bolesti a utrpení, ke kterému dochází při násilném proniknutí ruské armády na ukrajinské území. Cítíme lítost nad tím, že nebyly využity všechny možnosti mírového řešení sporu, jehož je Ukrajina do značné míry jen tragickou obětí. Stejně jako z Ruska nikdo nesejme jeho obrovský díl odpovědnosti za probíhající krveprolití, bude část odpovědnosti ležet i na každém, kdo mohl a snad ještě může přispět k okamžitému zastavení vojenských akcí."
Václav Klaus a kolektiv IVK, 24. 2. 2022.

Zdroj:
Institut Václava Klause: Dnešní útok Ruska změnil svět
URL:https://www.klaus.cz/clanky/487824. február 2022

"Rusko sa vyhráža Európe aj celému svetu, že zlomí naše odmietanie agresie voči Ukrajine vysokými cenami ropy a plynu, ktoré poškodia hospodárstvo. My musíme ukázať, že náš ideál mieru a vzájomnej spolupráce napriek krivdám z minulosti je silnejší ako agresia a zotročovanie iných národov,..."
Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj:
VOJNA na Ukrajine: Sulík je v ŠOKU, Remišová bude MRZNÚŤ v byte, Čaputová o stratených ilúziách
URL:https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/politici-vojne-ukrajine-remisova-bude-mrznut-byte-caputova-stratenych-iluziach3. marec 2022

"Do poslednej chvíle som dúfal, že ruský prezident a vedenie majú väčšiu súdnosť a nespôsobia vlastnej krajine takú katastrofu. O tom, že to je katastrofa, niet pochýb."
Generál Petr Pavel

Zdroj:
Generál Petr Pavel: Putin spôsobil Rusku katastrofu. Nedokážem si predstaviť, že by chcel uhnúť
URL:https://dennikn.sk/2749404/putin-sposobil-rusku-katastrofu-nedokazem-si-predstavit-ze-by-chcel-uhnut-hovori-cesky-general-pavel/3. marec 2022

"Rusko vníma svet cez Putina. On v sebe zhmotnil to „ja“, ktoré je častejšie ako „my“. O čom si on myslí, že je správne, to je správne aj pre štát. Jeho kritické myslenie sa zmenšuje."
Gen. Ing. Daniel Zmeko, náčelník Generálneho štábu OS SR.

Zdroj:
Šéf slovenskej armády: Putin dnes potrebuje zanechať historickú stopu, pretože všetko ostatné už urobil
URL:https://www.postoj.sk/100610/putin-dnes-potrebuje-zanechat-historicku-stopu-pretoze-vsetko-ostatne-uz-urobil?10. marec 2022

"Všechny ty hříčky o nějakém mém proruském nebo proputinovském pohledu na svět, jsou prostě zlé politické útoky a já je musím vždycky odmítat. Rusko v žádném případě nebylo zemí, ve které by si našinec, člověk mého typu, vůbec dovedl představit žít, nebo přál žít."
Václav Klaus, bývalý predseda vlády a prezident Českej republiky.

Zdroj:
Klaus: Nejsem proruský, to jsou zlé útoky. Putin prohrál, vyznamenání Zelenského je od Zemana laciné gesto
URL:https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/112118/klaus-nejsem-prorusky-to-jsou-zle-utoky-putin-prohral-vyznamenani-zelenskeho-je-od-zemana-lacine-gesto.html7. apríl 2022

"S nesmírnou bolestí si uvědomuji, že někdo, kdo se zaštiťoval křesťanstvím, jako byl Putin, rozpoutal válečnou agresi. Ne, nemyslím, že by ruské vedení mělo něco společného s křesťanstvím. Takovéhoto jednání se žádný křesťan nemůže dopustit. Rusko jenom ničí. Věděli, že je tam nemocnice, že jsou tam děti. Přesto tam cíleně útočili. Je to zloba, nenávist, destrukce. Ruskojazyční lidé na Ukrajině pochopili, jaké je Rusko. Teď považují za svoji vlast Ukrajinu. Tady je jejich domov."
Vasyl Slivocký, pražský řeckokatolický kněz původem z Ukrajiny

Zdroj:
Rusko se musí duchovně obrátit: Rozhovor s Vasylem Slivockým, pražským řeckokatolickým knězem původem z Ukrajiny
URL:https://www.christnet.eu/clanky/6675/rusko_se_musi_duchovne_obratit.url10. apríl 2022

"Katyń jak Bucza. Rosja nic się nie zmieniła. ... Mordowali wtedy i dziś."
Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Preklad:
"Katyň ako Buča. Rusko sa nijako nezmenilo. ... Vraždili vtedy i teraz."
Andrzej Duda, prezident Poľskej republiky.

Zdroj:
"Katyń jak Bucza. Rosja nic się nie zmieniła". Orędzie prezydenta w rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
URL:https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2937099,katyn-jak-bucza-rosja-nic-sie-nie-zmienila-oredzie-prezydenta-w-rocznice-zbrodni-katynskiej-i-katastrofy-smolenskiej10. apríl 2022

"Rusko dnes nemá šancu vojensky ovládnuť a udržať Ukrajinu, jeho šancou je iba propaganda. Niet pochýb, že svojich spojencov nachádza aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi - nenávisť priťahuje nenávisť, klamstvo si rozumie s klamstvom.
Udalosti v Buči, Mariupole a na mnohých ďalších miestach Ukrajiny svedčia o prvoplánovej a samoúčelnej krutosti, ktorej dala vojna voľný priechod. Ruskú politickú elitu ovládol duch stalinských čias, keď si moc uzurpovala právo rozhodovať o životoch ľudí, aj celých národov. Ak dnes pomáhame brániť sa Ukrajine, chránime aj seba."
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky.

Zdroj:
Rusko má spojencov aj v slovenskej politike, nepochybuje prezidentka
URL:https://domov.sme.sk/c/22882338/caputova-rusko-ma-spojencov-aj-medzi-slovenskymi-politikmi.html

Prezidentka Čaputová varuje: Rusko nachádza spojencov aj medzi slovenskými politikmi!
URL:https://www.topky.sk/cl/10/2294353/Prezidentka-Caputova-varuje--Rusko-nachadza-spojencov-aj-medzi-slovenskymi-politikmi-22. apríl 2022

"Зеленський додав, що людське життя настільки не варте нічого в РФ, що росіяни їдуть в Україну на війну. "Щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію - побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер - вкрасти унітаз і померти", - сказав він.
Зеленський вкотре наголосив, що на його думку, Україна для Росії - лише початок, а далі РФ хоче захопити інші країни."
Президент України Володимир Зеленський.

Preklad:
"Zelenskyj dodal, že ľudský život je v Ruskej federácii taký bezcenný, že Rusi idú do vojny na Ukrajine "ukradnúť aspoň niečo, čo sa podobá normálnemu životu. Viete, ako kedysi hovorili o svojom najväčšom sne - vidieť Paríž a zomrieť. Ale ich správanie je teraz šokujúce, pretože ich snom je teraz ukradnúť záchod a zomrieť," povedal.
Zelenskyj opäť zdôraznil, že Ukrajina je podľa neho pre Rusko len začiatok a potom sa chce Ruská federácia zmocniť ďalších krajín."
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zdroj:
Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти
URL:https://www.dw.com/uk/zelenskyi-pro-rosiiskykh-viiskovykh-mriia-vkrasty-unitaz-i-pomerty/a-61565732

Snem ruských vojáků je ukrást záchod a zemřít, glosoval rabování Zelenskyj
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rabovani-valka-rusove-putin-ukrajina-invaze.A220424_110507_zahranicni_elk2. máj 2022

"Jeden bývalý český politik léta ubezpečoval veřejnost, že Putinovo Rusko není Brežněvovým Sovětským svazem. Zcela zásadně se mýlil. Rusko je stále stejnou říší zla, za kterou označil počátkem osmdesátých let minulého století Sovětský svaz Ronald Reagan.
Rusko je stejně totalitním, nedemokratickým, nesvobodným a agresivním státem, jako byl Sovětský svaz. Rusko není kvůli své agresivitě nebezpečné pouze svým sousedům, ale vzhledem k vlastnictví jaderných zbraní i celému světu.
Mezi útoky Sovětského svazu na Maďarsko, Československo a Afghánistán a ruským útokem na Gruzii a Ukrajinu není žádný rozdíl. Komunistické náboženství bylo pouze nahrazeno směsicí sekulárního pravoslaví a poněkud pomateného nacionalismu."
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Zdroj:
Aleš Rozehnal: Rusko je stejná říše zla jako ta, o níž mluvil Ronald Reagan v osmdesátých letech
URL:https://hlidacipes.org/ales-rozehnal-rusko-je-stejna-rise-zla-jako-ta-o-niz-mluvil-ronald-reagan-v-osmdesatych-letech/

Aleš Rozehnal: Rusko je rovnaká ríša zla ako tá, o ktorej hovoril Ronald Reagan v 80. rokoch
URL:https://www.tyzden.sk/komentare/84411/ales-rozehnal-rusko-je-rovnaka-risa-zla-ako-ta-o-ktorej-hovoril-ronald-reagan-v-80-rokoch/3. máj 2022

"Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи."
Патриарх Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси.)

Preklad:
"Nechceme s nikým bojovať. Rusko nikdy nikoho nenapadlo. Je úžasné, že veľká a mocná krajina nikdy nikoho nenapadla – iba bránila svoje hranice."
Patriarcha Kirill (Patriarcha Moskvy a celej Rusi.)

Zdroj:
Патриарх Кирилл заявил о нежелании России с кем-либо воевать
URL:https://www.rbc.ru/politics/03/05/2022/627129049a7947b789b632273. máj 2022

"Rusko skutečně použilo fyzickou sílu způsobem, který už nelze omlouvat, nelze kamuflovat. Už to nebyl ani rok 2014, už je to natolik viditelná velká invaze, že ani Miloš Zeman ji není schopen omlouvat. To mě překvapilo, protože Rusku to přináší, alespoň zatím, samá negativa, jako by jich nebylo už předtím dost"
Politický geograf PhDr. Michael Romancov, Ph.D. z Institutu politologických studií FSV UK.

Zdroj:
Michael Romancov: Použití fyzické síly ze strany Ruska nelze ničím omluvit
URL:https://fsv.cuni.cz/aktuality/michael-romancov-pouziti-fyzicke-sily-ze-strany-ruska-nelze-nicim-omluvit6. máj 2022

"Tak naprawdę w tej wojnie chodzi o to, o co w wojnie chodzi zawsze: o rozszerzenie swoich wpływów, o zagarnięcie terytorium, o powiększenie imperium rosyjskiego. Rosja nie może ścierpieć niepodległej, suwerennej, wolnej Ukrainy, która sama chce decydować o sobie. Ma takie prawo, jest państwem międzynarodowym. Ukraińcy, także poprzez wybory decydują, w jakim kierunku chcą, aby szedł ich kraj. Jak widać, Moskwa nie może przejść obojętnie, Putin postanowił zaatakować Ukrainę. Jego słowa na temat historii nie są niczym innym, a wyłącznie propagandą rosyjską, kremlowską, która próbuje odczłowieczyć Ukrainę. Najważniejsze jest jednak to, że Rosjanie spodziewali się, że opanują Ukrainę natychmiast, a Ukraińcy się poddadzą. Chyba przesyceni swoją propagandą sami wierzą w to, że jakoby Ukraińcy nie wierzą we własne państwo. Okazało się jednak, że jest zupełnie odwrotnie. Ukraińcy pokazali nie tylko Rosjanom, ale też całemu światu, że ich państwo, suwerenność i niepodległość jest bardzo droga, a sami są gotowi oddać za to życie. Od ponad dwóch miesięcy twardo przeciwstawiają się wielokrotnie silniejszej od nich armii rosyjskiej, pokazując w ten sposób niezwykłe bohaterstwo, swoją ogromną determinację. Są oni narodem naprawdę godnym szacunku."
Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Preklad:
"V skutočnosti je táto vojna o tom, o čom vojna vždy je: rozšírenie vplyvu, zabratie územia, rozšírenie ruského impéria. Rusko neznesie nezávislú, suverénnu, slobodnú Ukrajinu, ktorá chce rozhodovať sama za seba. Má také právo, je medzinárodne uznaným štátom. Ukrajinci sa aj prostredníctvom volieb rozhodujú, akým smerom chcú, aby sa ich krajina uberala. Ako vidíte, Moskva to nedokáže nechať len tak, Putin sa rozhodol zaútočiť na Ukrajinu. Jeho slová o histórii nie sú nič iné ako ruská, kremeľská propaganda, ktorá sa snaží dehumanizovať Ukrajinu. Najdôležitejšie však je, že Rusi očakávali, že okamžite prevezmú Ukrajinu a Ukrajinci sa vzdajú. Pravdepodobne presýtení ich propagandou sami veria, že Ukrajinci neveria vo vlastný štát. Ukázalo sa však, že je to úplne naopak. Ukrajinci ukázali nielen Rusom, ale aj celému svetu, že ich štát, suverenita a nezávislosť sú veľmi drahé a sú pripravení dať za to aj život. Už viac ako dva mesiace stoja proti oveľa silnejšej ruskej armáde, čím preukazujú mimoriadne hrdinstvo a svoje obrovské odhodlanie. Sú skutočne úctyhodným národom."
Andrzej Duda, prezident Poľskej republiky.

Zdroj:
Andrzej Duda dla LRT: Rosja znów próbuje podporządkować sobie naszą część Europy
URL:https://www.lrt.lt/pl/wiadomosci/1261/1688961/andrzej-duda-dla-lrt-rosja-znow-probuje-podporzadkowac-sobie-nasza-czesc-europy15. máj 2022

"Konečne svet precitol: Putin klame, Lavrov klame, Šojgu klame, Peskov klame a ruské médiá neustále klamú, že títo vážení páni neklamú. Klamú a nechávajú zabíjať. Už dávno. Vysokú cenu za túto až teraz všeobecne uznanú diagnózu platí Ukrajina."
Irena Brežná, uznávaná slovenská spisovateľka žijúca vo Švajčiarsku.

Zdroj:
Rusko je žiarlivé a pomstychtivé (názor)
URL:https://www.aktuality.sk/clanok/Pq2LbCX/rusko-je-ziarlive-a-pomstychtive-nazor/20. máj 2022

"We must say this aloud: Russia is a fascist state."
Timothy Snyder

Preklad:
"Musíme to povedať nahlas: Rusko je fašistický štát."
Timothy Snyder, profesor histórie na Yale University a autor mnohých kníh o fašizme, totalite a európskych dejinách.

Zdroj:
Five signs that Russia is a fascist state. Timothy Snyder’s Opinion for The New York Times (20. 5. 2022)
URL:https://europe-cities.com/2022/05/20/five-signs-that-russia-is-a-fascist-state-timothy-snyders-opinion-for-the-new-york-times/

Mali by sme to povedať na plné ústa: Rusko je fašistické, píše Timothy Snyder (21. 5. 2022)
URL:https://www.trend.sk/spravy/mali-sme-to-povedat-plne-usta-rusko-je-fasisticke-pise-timothy-snyder

Timothy Snyder: “Russia Is a Fascist State”(23. 5. 2022)
URL:https://good-time-invest.com/blog/timothy-snyder-russia-is-a-fascist-state/23. máj 2022

"Never have I been so ashamed of my country. ... Today the Ministry of Foreign Affairs is not about diplomacy. It is all about warmongering, lies and hatred. It serves interests of few, the very few people thus contributing to further isolation and degradation of my country. Russia no longer has allies, and there is no one to blame but its reckless and ill-conceived policy. The decision was very simple, When you see that your country is doing the worst things and being a civil servant you’re somehow related to that, it’s your decision just to terminate your connection with the government. We all must be responsible. And I don’t want to have any responsibility for what I don’t approve of."
Russian diplomat in Geneva Boris Bondarev.

Preklad:
"Nikdy som sa za svoju krajinu tak nehanbil. ... Dnes ministerstvo zahraničných vecí nie je o diplomacii. Všetko je o vojnovom štvaní, klamstve a nenávisti. Slúži záujmom niekoľkých veľmi málo ľudí tak prispieva k ďalšej izolácii a degradácii mojej krajiny. Rusko už nemá spojencov a okrem jeho neuváženej a nedomyslenej politiky nie je na vine nikto. To rozhodnutie bolo veľmi jednoduché, keď vidíte, že vaša krajina robí tie najhoršie veci a ako štátny úradník ste s tým nejakým spôsobom príbuzní, je vaše rozhodnutie len ukončiť váše spojenie s vládou. Všetci musíme byť zodpovední. A nechcem niesť žiadnu zodpovednosť za to, čo neschvaľujem."
Ruský diplomat v Ženeve Boris Bondarev, ktorý odstúpil pre inváziu na Ukrajinu.

Zdroj:
‘Warmongering, lies and hatred’: Russian diplomat in Geneva resigns over Ukraine invasion
URL:https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/warmongering-lies-and-hatred-russian-diplomat-in-geneva-resigns-over-ukraine-invasion

Nikdy som sa tak nehanbil za svoju krajinu ako 24. 2, zdôvodnil svoju rezignáciu ruský diplomat
URL:https://www.trend.sk/spravy/rusky-poradca-pri-osn-zeneve-podla-sprav-odstupil26. máj 2022

"Ďalší na rade sme my. Ak (Ukrajinci) nezvíťazia, vieme, že Rusko pôjde ďalej, čiže je to skutočne veľmi dôležité a musíme to chápať, najmä v Európskej únii"
Pre spravodajskú stanicu Sky News to vo švajčiarskom Davose povedal slovenský premiér Eduard Heger. (Štvrtok 26. 5. 2022)

Zdroj:
Ak Ukrajinci nezvíťazia, ďalší na rade sme my, povedal Heger
URL:https://www.ta3.com/clanok/237071/ak-ukrajinci-nezvitazia-dalsi-na-rade-sme-my-povedal-heger27. máj 2022

"Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает. Доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру,... Мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям."
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Preklad:
"Západ nám vyhlásil totálnu vojnu, vyhlásil totálnu vojnu celému ruskému svetu, nikto sa tým teraz netají. Dochádza až k absurdite, k samotnej kultúre zrušenia Ruska a všetkého, čo je s našou krajinou spojené. Pod zákazom sú klasici: Čajkovskij, Dostojevskij, Tolstoj, Puškin. Prenasledovaní sú aj pracovníci národnej kultúry a umenia, ktorí dnes reprezentujú našu kultúru,... Musíme byť pripravení na to, že sa odhalil skutočný postoj Západu k tým krásnym sloganom, ktoré boli pred 30 rokmi po skončení studenej vojny prezentované o univerzálnych hodnotách... Teraz vidíme, aká je cena týchto fráz."
Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov.

Zdroj:
Лавров заявил, что Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну
URL:https://tass.ru/politika/14747463

Лавров заявил об объявлении Западом тотальной войны всему русскому миру
URL:https://lenta.ru/news/2022/05/27/lavr_voyna/

«Запад объявил нам тотальную войну»: Лавров заявил о гонениях на культуру России
URL:https://www.gazeta.ru/politics/2022/05/27/14911898.shtml

Lavrov obvinil Zápas z rusofóbie a totálnej vojny
URL:https://www.sme.sk/minuta/22922379/lavrov-obvinil-zapas-z-rusofobie-a-totalnej-vojny

Paranoidný Lavrov? Obvinil nepriateľský Západ, že chce zničiť celý ruský svet vrátane kultúry
URL:https://www.trend.sk/spravy/zapad-nam-vyhlasil-totalnu-vojnu-vyjadril-rusky-minister-zahranicnych-veci-sergej-lavrov31. máj 2022

"Nové sankce uvalené Evropskou unií na Moskvu poškodí obyčejné Rusy. Řekl to v úterý místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý premiér a prezident Dmitrij Medveděv.
„Oni nás nenávidí! Základem těchto rozhodnutí je nenávist vůči Rusku, vůči Rusům a všem obyvatelům Ruska,“ soudí Medveděv."

Zdroj:
Oni nás nenávidí, sankce poškodí obyčejné Rusy, říká exprezident Medveděv
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/valka-na-ukrajine-sankce-rusko-eu.A220531_140917_zahranicni_pitt

Exprezident Medvedev kritizuje sankcie voči Rusku, sú vraj motivované nenávisťou
URL:https://www.ta3.com/clanok/237476/exprezident-medvedev-kritizuje-sankcie-voci-rusku-su-vraj-motivovane-nenavistou1. jún 2022

"Včera som zažila jeden z najemotívnejších dní v mojom živote. To, čo som videla bolo veľké utrpenie a veľká bolesť. Ako viete, navštívili sme predmestie Kyjeva a videli sme množstvo zbombardovaných budov, civilných budov. Z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodné strely, ktoré sa zatúlali. Je to cielené ničenie Ukrajiny zo strany Ruska. Jeden dom za druhým bol bombardovaný, ničený. Civilné objekty, školy, materské školy, kultúrny dom. Nehovoriac o zničených bytových domoch. Podvečer som navštívila nemocnicu a mnohých zranených ľudí. Sprevádzal ma lekár s dlhoročnou praxou, ktorý, keď mi vysvetlil ich príbehy, tak pritom plakal. Dospelý chlap, ktorý dennodenne so svojimi kolegami ošetruje desiatky zranených. Nie je možné, aby sa ma takéto obrazy a tento zážitok, samozrejme, nedotkol. Každý, kto to vidí, musí mať jasno v tom, čo sa deje. Práve preto som išla na Ukrajinu, aby som opätovne zopakovala a vyjadrila podporu Slovenskej republiky krajine, ktorá sa bráni agresorovi...Išla som na Ukrajinu aj kvôli Slovensku, prirodzene, pretože je v bytostnom záujme Slovenska, aby bol mier na Ukrajine. Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa musíme o to zaujímať, a preto musíme pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila...Aj touto cestou chcem povedať, že som veľmi hrdá na Slovensko, som veľmi hrdá na občanov, za pomoc, ktorú poskytujú ľuďom, ktorí utiekli z Ukrajiny."
Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, skrátená časť príhovoru o návšteve Ukrajiny.

Zdroj:
Prezidentka po návšteve Ukrajiny: Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím
URL:https://plus.noviny.sk/685902-prezidentka-po-navsteve-ukrajiny-ak-sa-rusko-nezastavi-na-ukrajine-tak-sa-nezastavi-pred-nicim7. jún 2022

"Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt...Der Angriff sei von Russlands Seite ein großer Fehler."
Angela Merkel

Preklad:
"Ide o brutálny útok v rozpore s medzinárodným právom, pre ktorý neexistuje žiadne ospravedlnenie,...Útok bol veľkou chybou zo strany Ruska."
Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová odsúdila ruský útok na Ukrajinu.

Zdroj:
Eine große Tragik
URL:https://www.tagesschau.de/inland/merkel-3581.html

Merkelové je z „brutální a neomluvitelné“ války smutno. Výčitky ale nemá
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/angela-merkelova-rozhovor-ukrajina-valka-brutalni-a-neomluvitelna-vycitky-nema.A220607_205611_zahranicni_kha

Merkel after Russian invasion: ‘What could I have done differently?’
URL:https://www.paudal.com/2022/06/08/merkel-after-russian-invasion-what-could-i-have-done-differently/7. jún 2022

"Kreml používá dodávky potravin jako skrytou zbraň proti rozvojovým zemím. Dramatické důsledky ruské války se přelévají do celého světa. A to zvyšuje ceny potravin, uvrhuje lidi do chudoby a destabilizuje celé regiony. A za tuto potravinovou krizi je zodpovědné výhradně Rusko,..."
Předseda Evropské rady Charles Michel.

Zdroj:
Video: Tvrdá kritika Ruska na půdě OSN. Putinův diplomat raději opustil místnost
URL:https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jednodussi-je-neposlouchat-pravdu-rusky-velvyslanec-utekl-pr/r~d3030380e67111ecba63ac1f6b220ee8/16. jún 2022

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО"
Сергей Лавров в интервью BBC в кулуарах Петербургского экономического форума.

Preklad:
"Viete, my sme nenapadli Ukrajinu. Ohlásili sme špeciálnu vojenskú operáciu, keď sme už nemali ako vysvetliť Západu, že je zapojený do kriminálnych aktivít, vťahujúcich Ukrajinu do NATO."
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore pre BBC v kuloároch Petrohradského ekonomického fóra.

Zdroj:
Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину
URL:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/16/7352970/

Lavrov: Ukrajinu jsme nenapadli
URL:https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/lavrov-ukrajinu-jsme-nanapadli-4040038120. jún 2022

"Як я і передбачав, росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою."
Президент України Володимир Зеленський

Preklad:
"Ako som predpovedal, Rusko vníma našu aktivitu veľmi nervózne. Opäť ostreľovanie Charkova, Odesy, opäť pokusy o brutálne útočné akcie na Donbase. Toto je zlo, ktoré sa dá upokojiť iba na bojisku. "
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zdroj:
Зеленський: росія - це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою
URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3511397-zelenskij-rosia-ce-zlo-ake-mozna-zaspokoiti-tilki-na-poli-bou.html

Russia is evil, which can be pacified only on battlefield - Zelensky.
URL:https://uazmi.com/news/post/04ffd90d5e6a2ac3acb06bf7401e1d7523. jún 2022

"Russia's invasion of Ukraine constitutes a crime of aggression under international law. Putin's regime launched an attack on a sovereign country that posed no direct threat to the Russian Federation. Russian forces have pounded cities into submission, thousands of civilians have been killed, and millions have fled as refugees."
C.J. Polychroniou, a political economist/political scientist.

Preklad:
"Ruská invázia na Ukrajinu predstavuje podľa medzinárodného práva zločin agresie. Putinov režim spustil útok na suverénnu krajinu, ktorá nepredstavovala žiadnu priamu hrozbu pre Ruskú federáciu. Ruské sily si podmanili mestá, boli zabité tisíce civilistov a milióny utiekli ako utečenci."
C.J. Polychroniou, politický ekonóm a politológ.

Zdroj:
The War in Ukraine Pushes the World Closer to the Edge of a Climate Precipice
URL:https://www.commondreams.org/views/2022/06/23/war-ukraine-pushes-world-closer-edge-climate-precipice23. jún 2022

"Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, ale tak naprawdę prowadzi wojnę przeciwko światu, i ma tego pełną świadomość."
Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Preklad:
"Rusko je vo vojne proti Ukrajine, ale v skutočnosti je vo vojne proti svetu a je si toho plne vedomé."
Andrzej Duda, prezident Poľskej republiky.

Zdroj:
Andrzej Duda: Rosja prowadzi wojnę przeciwko światu
URL:https://polskatimes.pl/andrzej-duda-rosja-prowadzi-wojne-przeciwko-swiatu/ar/c1-1644945929. jún 2022

"NATO declared Russia the “most significant and direct threat” to its members’ peace and security on Wednesday. ..."

Preklad:
"NATO v stredu (29. 6. 2022) vyhlásilo Rusko za "najvýznamnejšiu a priamu hrozbu" pre mier a bezpečnosť svojich členov. ..."

Zdroj:
NATO deems Russia its ‘most significant and direct threat’
URL:https://apnews.com/article/russia-ukraine-nato-zelenskyy-politics-jens-stoltenberg-54c91903690f0d56537fa40ada88d83c

Rusko je priama hrozba. NATO čelí najväčšej výzve od konca druhej svetovej vojny
URL:https://svet.sme.sk/c/22949881/rusko-je-priama-hrozba-nato-celi-najvacsej-vyzve-od-konca-druhej-svetovej-vojny.html6. júl 2022

"Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества."
Дмитрий Медведев

Preklad:
"V prejave na medzinárodnom právnom fóre v Petrohrade som označil za šialené akékoľvek pokusy o vytvorenie tribunálov alebo súdov na takzvané vyšetrovanie činov Ruska. Tieto návrhy sú nielen právne neplatné. Myšlienka potrestania krajiny, ktorá má najväčší jadrový potenciál, je sama o sebe absurdná. A potenciálne ohrozuje existenciu ľudstva."
Dmitrij Medvedev, bývalý prezident a predseda vlády Ruskej federácie.

Zdroj:
Telegram / Дмитрий Медведев
URL:https://t.me/medvedev_telegram/134

Medvedev: Potrestať krajinu s najväčším jadrovým arzenálom je absurdné
URL:https://www.teraz.sk/najnovsie/medvedev-napad-potrestat-krajinu-s-na/645810-clanok.html

Mrazivé slová Medvedeva: Chcete trestať Rusko? Absurdné! Argument, ktorý použil, vás vydesí
URL:ww.cas.sk/clanok/2695923/mrazive-slova-medvedeva-chcete-trestat-rusko-absurdne-argument-ktory-pouzil-vas-vydesi/6. júl 2022

"Kromě konvenční války vede Rusko i hybridní válku. Úmyslně vyvolává uprchlickou vlnu, využívá energetické suroviny jako svou zbraň a cílenými útoky na infrastrukturu vyvolává potravinovou krizi,..."
Předseda české vlády Petr Fiala.

Zdroj:
Rusko spouští světovou krizi, musíme být jednotní. Fiala představil v EU své plány
URL:https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/hlavnim-ukolem-pro-eu-je-mirnit-dopady-krizi-na-obcany-rekl/r~b27b7fb8fd0311ec8d680cc47ab5f122/7. júl 2022

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет... Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться"
Сказал Владимир Путин в четверг (7. 7. 2022) в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Preklad:
"Dnes počúvame, že nás chcú poraziť na bojisku. Čo poviete, nech to skúsia. Veľakrát sme počuli, že Západ s nami chce bojovať do posledného Ukrajinca. Je to tragédia pre ukrajinský ľud, ale zdá sa, že všetko smeruje k tomuto... Každý by mal vedieť, že sme vo všeobecnosti ešte nič vážne nezačali. Zároveň neodmietame ani mierové rokovania. Ale tí, ktorí odmietajú, by mali vedieť, že čím ďalej, tým ťažšie sa bude s nami vyjednávať"
Povedal to vo štvrtok (7. 7. 2022) Vladimir Putin počas stretnutia so šéfmi frakcií Štátnej dumy.

Zdroj:
Путин заявил, что РФ всерьез пока еще ничего не начинала на Украине
URL:https://www.interfax.ru/world/851058

Putin: Západ nás chce poraziť? Nech to skúsi, ešte sme len začali
URL:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/633046-putin-zapad-nas-chce-porazit-nech-to-skusi-este-sme-len-zacali/

Porazit nás? Ať si to Západ zkusí, prohlásil Putin
URL:https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/porazit-nas-at-si-to-zapad-zkusi-prohlasil-putin-4040233911. júl 2022

"Rusko se stalo největším převracečem, může sloužit jako ukázka naprosté absurdity. Putin a spol. postavili realitu na hlavu, tvrdí - a podle některých si to i ruský prezident myslí -, že je Rusko napadeno a že se útokem na Ukrajinu pouze brání. V menším měřítku máme totéž doma a mají to i v Americe - trumpismus. Jen v Rusku je to vyhnáno daleko za dosavadní známou mez. Máte dojem, že putinovské Rusko jako by usiluje vnutit ty své naruby převrácené hodnoty celému světu. Zařídit, aby lež byla pravda, a naopak, aby se pravda stala lží."
Martin Fendrych, český komentátor, spisovatel a novinář.

Zdroj:
Na Ukrajině se láme chleba. Svět už ví, že je Putin prezidentem lži a smrti
URL:https://nazory.aktualne.cz/komentare/na-ukrajine-se-lame-chleba/r~84e6d442007f11eda25a0cc47ab5f122/13. júl 2022

"Ak Rusi prestanú ničiť Ukrajinu, viesť vojnu a bojovať na území nášho suseda, bude koniec vojny. Ak prestane bojovať Ukrajina, bude to koniec Ukrajiny. A Slovensko bude mať úplne iného suseda."
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok počas tlačovej konferencie v rámci mítingu neformálneho zoskupenia Central 5 v Budapešti 13. júla 2022.

Zdroj:
Korčok: Ak prestane Rusko bojovať na Ukrajine, bude koniec vojny
URL:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/633662-korcok-ak-prestane-rusko-bojovat-na-ukrajine-bude-koniec-vojny/14. júl 2022

"Референдумы будут проведены. Это будет Херсон, Запорожье, Мариуполь, часть Харькова, а в перспективе и вся Харьковская область. Когда освободится весь Донбасс, то он тоже войдет в состав России, если исходить из происходящих событий. Если говорить о будущем, то на 100% Киев будет освобожденным, и он уйдет в состав России. Все это фактически результаты сегодняшнего киевского режима. У России нет выхода, кроме как принимать эти города.
То, что творит Запад своими действиями обозначает, что Россия возвращает свои земли в исконно историческое русло. Русские города возвращаются, поэтому мы наблюдаем, как это заявление делает Запорожье, потом будет и Мариуполь, Херсон. Только приветствую эти действия, хотя я украинский политик. "
Глава ВГА региона Владимир Рогов.

Preklad:
"Uskutoční sa referendum. Pôjde o Cherson, Záporožie, Mariupol, časť Charkova a dlhodobo aj celý Charkovský región. Keď bude oslobodený celý Donbas, stane sa na základe aktuálnych udalostí aj súčasťou Ruska. Ak hovoríme o budúcnosti, potom bude Kyjev 100% oslobodený a stane sa súčasťou Ruska. To všetko je vlastne výsledkom dnešného kyjevského režimu. Rusko nemá inú možnosť než prijať tieto mestá.
To, čo robí Západ svojimi činmi, znamená, že Rusko vracia svoje krajiny k pôvodnému historickému kurzu. Ruské mestá sa vracajú, tak sledujeme, ako Záporožie robí toto vyhlásenie, potom bude Mariupol, Cherson. Tieto kroky len vítam, hoci som ukrajinský politik."
Vedúci regionálnej štátnej správy Vladimir Rogov.

Zdroj:
Алексей Журавко: Киев на 100% будет освобожденным и уйдет в состав России
URL:https://politobzor.net/251982-zhuravko-kiev-na-100-budet-osvobozhdennym-i-ujdet-v-sostav-rossii.html18. júl 2022

"Ať si Kreml říká, co chce, Kyjev žádnou skutečnou hrozbu pro Moskvu nepředstavuje. Přesto se chová, jako by tomu tak bylo, a dojem, že vede „absolutní válku“ či pokračuje po osmdesáti letech ve vedení velké vlastenecké, umocňuje i rétorika. Stále se opakuje, že Ukrajině vládne fašistický režim a klíčovou roli v něm hrají neonacisté. O vypjaté nenávisti v duchu druhé světové války, kdy platilo, že mrtvý Němec je dobrý Němec, svědčí i některé komentáře ruských čtenářů pod články, že při útoku na Vinnycju zemřeli civilisté. Není je třeba litovat, protože jsou to přisluhovači fašistů."
Alex Švamberk, komentátor, redaktor internetových novín Novinky.cz.

Zdroj:
KOMENTÁŘ: Zhrzené Rusko vede absolutní válku - Alex Švamberk
URL:https://www.novinky.cz/komentare/clanek/komentar-zhrzene-rusko-vede-absolutni-valku-alex-svamberk-4040320123. júl 2022

"Fakt, že Západ pomáhá Ukrajině, je brán jako důkaz agrese NATO, té špatné Severoamerické aliance, která ohrožuje Rusko nedodržováním dohod a rozšiřováním se dál k ruským hranicím. Je tedy největší hrozbou pro ruský stát, respektive svět. Jsme dva světy, které se nechápou a nerozumí si. Míjíme se."

"Byl jsem přesvědčený o tom, že podpora Rusů vůči napadení Ukrajiny není velká, že si válku nikdo nepřeje. V tom jsem se bohužel mýlil, protože osmdesát procent lidí podporuje Vladimira Putina, přes osmdesát procent podporuje ruskou vojenskou aktivitu na Ukrajině a mám pocit, že ta čísla ve společnosti ještě rostou, místo aby klesala."

"O Rusku se mluví, tudíž vypadá silné. To je ruská mentalita, Rusové takoví jsou, potřebují se cítit silní."

"Carové kdysi vybudovali ruské impérium. To skončilo, po něm byl vybudován Sovětský svaz, opět velká země a velká síla, jednalo se o velmoc. A Rusům se - čemuž mimochodem nerozumím - po pádu SSSR stýskalo po tom, že byli velkou zemí, která byla velkým hráčem ve světové politice a že byli ti, kterých se západní svět bál. A to je zpátky."

Zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek

Zdroj:
„Jsme dva světy, které se nechápou.“ Podle zpravodaje Rožánka je Rusko z války šťastné
URL:https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3517366-jsme-dva-svety-ktere-se-nechapou-podle-zpravodaje-rozanka23. júl 2022

"EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments."
Josep Borrell Fontelles

Preklad:
"EÚ dôrazne odsudzuje ruský raketový útok na námorný prístav Odesa. Zasiahnutie cieľa rozhodujúceho pre vývoz obilia deň po podpise istanbulských dohôd je obzvlášť trestuhodné a opäť dokazuje, že Rusko úplne ignoruje medzinárodné právo a záväzky."
Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Zdroj:
Josep Borrell Fontelles / Twitter (https://twitter.com/JosepBorrellF)
URL:https://twitter.com/JosepBorrellF/status/155079963805953228824. júl 2022

"Válka pohled na Rusko jednoznačně změnila – a to nejen na současnost, ale v jistém smyslu i na minulost. I když v umění, kultuře nebo teoretickém myšlení nehledáme primárně politické motivy, uvažujeme teď politizovaněji, větší citlivost lze vypozorovat i vůči etickým otázkám. Válka zjednodušuje, polarizuje i senzitivizuje."

"Rusko, které k nám proudí z médií a zpráv, je Rusko umlčené, zmanipulované, znásilněné establishmentem a gumovými zákony, které se píší proto, aby nikdo nesměl nic beztrestně kritizovat. A to má samozřejmě zničující vliv na občanskou společnost, která se velmi těžko, ale s velkou mírou odvahy a nasazení od perestrojky formovala,..."

"Víme, že ruskému establishmentu nevyhovuje uspořádání středovýchodní Evropy tak, jak se etablovalo od 90. let. Kdyby měli možnost, jsou připraveni to změnit,..."

Tomáš Glanc, přední český rusista, překladatel, literární a kulturní teoretik a také kurátor.

Zdroj:
Uvažujeme politizovaněji. Válka změnila náš pohled na současnost i minulost, tvrdí rusista Glanc
URL:https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/tomas-glanc-rusko-ukrajina-umeni_2207240030_kac27. júl 2022

"La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen, c'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle, je parle sur un continent (l'Afrique, NDLR) qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales."
Le président français Emmanuel Macron.

Preklad:
"Rusko spustilo ofenzívu proti Ukrajine, je to územná vojna, o ktorej sme si mysleli, že zmizla z európskej pôdy, je to vojna začiatku 20. storočia, dokonca aj 19. storočia, hovorím o kontinente (o Afrike, pozn. red.), ktorý trpel koloniálnym imperializmom. Rusko je jednou z posledných koloniálnych imperiálnych mocností"
Francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Zdroj:
EN DIRECTGUERRE EN UKRAINE : EMMANUEL MACRON ACCUSE LA RUSSIE D'ÊTRE «UNE DES DERNIÈRES PUISSANCES IMPÉRIALES COLONIALES»
URL:https://www.cnews.fr/monde/2022-07-27/en-direct-guerre-en-ukraine-emmanuel-macron-accuse-la-russie-detre-une-des

Emmanuel Macron: "La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales"
URL:https://www.youtube.com/watch?v=iv4nzvGAv8I

Macron accuse la Russie d'être «une des dernières puissances impériales coloniales»
URL:https://www.lefigaro.fr/international/macron-accuse-la-russie-d-etre-une-des-dernieres-puissances-imperiales-coloniales-20220727

Macron accuse la Russie d'être «une des dernières puissances impériales coloniales»
URL:https://www.europe1.fr/politique/macron-accuse-la-russie-detre-une-des-dernieres-puissances-imperiales-coloniales-412536328. júl 2022

Považujete Rusy za fašisty? Považujete ruské sportovce za fašisty?
„Dosud jsem nikde neřekl, že považuji Rusy za fašisty. Pouze jsem slovo fašismus jednou použil při odpovědi, kdy jsem citoval člověka, jemuž jsem odpovídal (a také to tam uvedl do závorky). Ale nejprve si řekněme, co to fašismus je. Mezi jeho základní rysy patří militarismus, silná vůdčí osobnost ve vedení státu, nacionalismus tedy nadřazování svého národa nad druhý a averze k cizincům. O tom, že Ruská federace vydává v poměru na počet obyvatel a svůj HDP na zbrojení v procentech nejvíce či téměř nejvíce ze všech zemí na světě, je fakt. Že v čele ruského státu je dlouhodobě osobnost, která je téměř nad zákon, která určuje zákony, ovlivňuje státní a nejenom státní média je také fakt. A že v čele ruského státu je člověk, který často brání lidem se shromažďovat a veřejně ho kritizovat a mnoho dalšího, je také pravda. No a nacionalismus, tedy slova, z nichž je cítit od politických a mediálních reprezentantů vaší země jistá nadřazenost nad ukrajinským národem, také slyším často. To znamená, že mnohé formy fašismu politika vaší země vyzařuje.“

Dominik Hašek, bývalý český hokejový brankář, hokejová legenda, kandidát na prezidenta Českého svazu ledního hokeje.

Zdroj:
Čtěte celý Haškův rozhovor s ruskou televizí. Ta ho (zatím) nepublikovala
URL:https://isport.blesk.cz/clanek/hokej/417493/ctete-cely-haskuv-rozhovor-s-ruskou-televizi-ta-ho-zatim-nepublikovala.html28. júl 2022

„Na obzoru je mnoho temných mraků, což je doloženo velkým exodem mnoha členů židovské komunity,“ ...
„Na židovskou obec v Rusku byl vyvíjen nátlak (…), aby otevřeně podporovala válku. Naše komunita válku nepodporovala,“ ...
„V tuto chvíli je pro mě nemožné vrátit se (do Ruska), a kdybych zůstal vrchním moskevským rabínem, nemohl bych mluvit otevřeně, aniž bych ohrozil svou komunitu. Rozhodl jsem se zůstat v exilu, dokud se politická situace nezmění.“

Pinchas Goldschmidt, bývalý hlavní moskevský rabín, který opustil Rusko na protest proti jeho invazi na Ukrajinu.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo podle Židovské agentury do Izraele 16.000 ruských Židů. Podle Goldschmidta opustilo Rusko od 24. února více než 30.000 dalších osob s dvojím – ruským a izraelským – občanstvím.

Zdroj:
Bývalý hlavní moskevský rabín varoval před nárůstem antisemitismu v Rusku
URL:https://www.krestandnes.cz/byvaly-hlavni-moskevsky-rabin-varoval-pred-narustem-antisemitismu-v-rusku/

Nad Židy v Rusku se stahují mračna, varoval rabín před nárůstem antisemitismu
URL:https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-izrael-ukrajina-zide-zidovska-komunita-rabin-antisemitismus-nenavist-represe-rasismus.A220728_180408_zahranicni_dtt

Moscow’s ex-chief rabbi warns of ‘dark clouds’ for Russian Jews
URL:https://www.breitbart.com/news/moscows-ex-chief-rabbi-warns-of-dark-clouds-for-russian-jews/30. júl 2022

"Yet again we witness brutal and heinous crimes committed by Russia. The mass murder in Olenivka against Ukrainian prisoners of war replays the darkest chapters of history.
There must be no impunity for war crimes, just like there can no return to relations with war criminals."
Kaja Kallas, a prime minister of Estonia.

Preklad:
"Opäť sme svedkami brutálnych a ohavných zločinov spáchaných Ruskom. Masová vražda ukrajinských vojnových zajatcov v Olenivke prehráva najtemnejšie kapitoly histórie.
Za vojnové zločiny nesmie existovať beztrestnosť, rovnako ako sa nemožno vrátiť k vzťahom s vojnovými zločincami."
Kaja Kallas, premiérka Estónska.

Zdroj:
Kaja Kallas / Twitter (https://twitter.com/kajakallas)
URL:https://twitter.com/kajakallas/status/1553296602588225536

Прем'єрка Естонії: не може бути повернення до відносин з воєнними злочинцями
URL:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/30/7144134/30. júl 2022

"Naším cílem je zajistit, aby se antiruský projekt v podobě moderní Ukrajiny navěky vypařil z geopolitické mapy."
Ve vysílání státní televize Rossija 1 to řekl bývalý náčelník ruského generálního štábu Igor Koročenko.

Zdroj:
Do války se zapojí další země a obsadí část Ukrajiny, plánují Rusové
URL:https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/468019-do-valky-se-zapoji-dalsi-zeme-a-obsadi-cast-ukrajiny-planuji-rusove

Twitter / video
URL:https://mobile.twitter.com/francis_scarr/status/15529759476909056003. august 2022

„Ruské pokusy o ovládnutí Ukrajiny směrem od severovýchodu k západu a jihu pokračují s různě dlouhými přestávkami a s různě velkým a dlouhodobým úspěchem od poloviny 17. století, tedy přes 350 let. Putin považuje stejně jako mnoho Rusů - a dost možná většina Rusů - samostatnou Ukrajinu za jakési dějinné nedopatření, které je třeba odstranit“

Bohdan Zilynskyj, přední historik, který působí na katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj:
Přední historik: Rusové Ukrajinu neznají, mnozí ji touží odstranit jako škodlivou věc
URL:https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-historik-rusove-ukrajinu-neznaji-mnozi-ji-touzi-odstr/r~601ad040117911ed82b7ac1f6b220ee8/4. august 2022

"We are seeing acts of war, attacks on civilians and destruction not seen since World War II."
"We cannot be indifferent to this."
"If Russia wins this war, he will have confirmation that violence works. Then other neighboring countries may be next."
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg.

Preklad:
"Sme svedkami vojnových činov, útokov na civilistov a ničenia, aké sme nevideli od druhej svetovej vojny."
"Toto nám nemôže byť ľahostajné."
"Ak Rusko vyhrá túto vojnu, bude mať potvrdenie, že násilie funguje. Potom môžu nasledovať ďalšie susedné krajiny."
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Zdroj:
NATO Chief: World Will Be a More Dangerous Place if Russia Wins Ukraine War
URL:https://www.voanews.com/a/nato-chief-world-is-more-dangerous-place-if-russia-wins-ukraine-war/6686570.html

If Russia wins war in Ukraine, other neighbors may be next, warns NATO chief
URL:https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/if-russia-wins-war-in-ukraine-other-neighbors-may-be-next-warns-nato-chief/2653292#8. august 2022

"If we allow a big country to bully a smaller one, to simply invade it and take its territory, then it's going to be open season, not just in Europe but around the world."
U.S. Secretary of State Antony Blinken.

Preklad:
"Ak dovolíme veľkej krajine, aby šikanovala menšiu krajinu, jednoducho ju napadla a zabrala jej územie, potom bude sezóna otvorených dverí nielen v Európe, ale na celom svete."
Americký minister zahraničia Antony Blinken.

Zdroj:
Blinken says allowing Russia to bully Ukraine would mean 'open season' worldwide
URL:https://www.reuters.com/world/blinken-says-allowing-russia-bully-ukraine-would-mean-open-season-worldwide-2022-08-08/

Blinken: Ak Rusko nezastavíme, rozpúta vo svete loveckú sezónu
URL:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/636455-blinken-ak-rusko-nezastavime-rozputa-vo-svete-lovecku-sezonu/11. august 2022

"...Latvija Krievijas rīcību Ukrainā atzīst par mērķtiecīgu genocīdu pret ukraiņu tautu,

uzsver, ka Krievija mērķtiecīgi vēršas pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, izmantojot ciešanas un iebiedēšanu Ukrainas tautas un bruņoto spēku demoralizēšanai un valsts rīcībspējas paralizēšanai, lai okupētu Ukrainu;

atzīst Krievijas pret civiliedzīvotājiem veikto vardarbību, kas tiek īstenota politisku mērķu sasniegšanai, par terorismu un Krieviju – par terorismu atbalstošu valsti – un aicina citas līdzīgi domājošās valstis paust šādu atzinumu;

kategoriski nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, kas īstenots ar Baltkrievijas režīma atbalstu un iesaisti;

...

aicina Eiropas Savienības dalībvalstis nekavējoties apturēt tūrisma vīzu un ierobežot ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas Federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem; ..."

Latvijas Republikas Saeima.


Preklad:
"...Lotyšsko uznává kroky Ruska na Ukrajině jako cílenou genocidu proti ukrajinskému lidu,

zdůrazňuje, že Rusko se zaměřuje na ukrajinské civilní obyvatelstvo prostřednictvím mučení a zastrašování s cílem demoralizovat ukrajinský lid a ozbrojené síly a paralyzovat schopnost státu ovládať Ukrajinu;

uznává násilí Ruska vůči civilistům, které je prováděno za účelem dosažení politických cílů, stejně jako terorismus a Rusko jako stát podporující terorismus, a vyzývá ostatní podobně smýšlející země, aby tento názor vyjádřily;

kategoricky odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace a rozsáhlou invazi na Ukrajinu, která byla provedena s podporou a zapojením běloruského režimu;

...

vyzývá členské státy Evropské unie, aby okamžitě pozastavily turistická víza a omezily vydávání vstupních víz občanům Ruské federace a Běloruska; ...

Parlament Lotyšské republiky.

Zdroj:
Saeima atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti
URL:https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-atzist-krieviju-par-terorismu-atbalstosu-valsti.a468912/

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS paziņojums Par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai
URL:https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-atzist-krieviju-par-terorismu-atbalstosu-valsti.a468912/?rt=articles&ac=downloadatt&id=2088